گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word

گزارش کاملی که بعنوان مروری بر عملکرد دوره کارآموزی تهیه ومورد مطالعه قرار می گیرد چکیده ای است از انبوه فعالیتهایی که به صورتروزمره در دفاتر اسناد رسمی بعنوان مرجعی قانونی جهت تنظیم وثبت اسناد مراجعین انجام می پذیرد
دسته بندی گزارش کارآموزی و کارورزی
فرمت فایل doc
حجم فایل 3195 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 58

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word

فروشنده فایل

کد کاربری 17004

فهرست صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 10

فصل اول: تاریخچه دفتار اسناد رسمی، تعریف سند وانواع آن در دیدگاه قانون مدنی و قانون ثبت

بخش اول : تاریخچه دفاتر اسناد رسمی………………………………………………………………………………….. 13

بخش دوم: سند وانواع آن ازدیدگاه قانون مدنی وقانون ثبت……………………………………………………… 17

مبحث اول : تعریف سند…………………………………………………………………………………………………….. 17

مبحث دوم: سند عادی درقانون مدنی……………………………………………………………………………………. 17

مبحث سوم: سند رسمی درقانون مدنی………………………………………………………………………………….. 17

مبحث چهارم : سند رسمی درقانون ثبت………………………………………………………………………………… 18

بخش سوم: اهمیت اسناد رسمی……………………………………………………………………………………………. 19

مبحث اول: پشتوانه قانونی اسنادرسمی……………………………………………………………………………………. 20

مبحث دوم: استحکام فنی و علمی اسناد رسمی……………………………………………………………………….. 21

فصل دوم: تعریفدفترخانه، عوامل و ابزارهای موجود درآن

بخش اول: تعریف دفترخانه اعضای شاغل درآن……………………………………………………………….. 24

مبحث اول: تعریف دفترخانه………………………………………………………………………………………….. 24

مبحث دوم: اعضای شاغل در دفترخانه…………………………………………………………………………….. 24

2-1 : سردفتر……………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-2 : دفتریار…………………………………………………………………………………………………………………………

ثبات ………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-4 : کارمند اداری ومالی …………………………………………………………………………………………………….. 27

پیشنهاد ( 1): تجمیع بخشاستعلام مناطق ثبتی دریک ساختمان یا تشکیل اطاق پایاپای………………………… 27

پیشنهاد( 2): اخذ استعلامات و تکمیل مدارکت نظیم سند توسط دفترخانه………………………………………… 28

2-5 : سند نویس………………………………………………………………………………………………………………….. 28

2 -6 : بایگان ……………………………………………………………………………………………………………………….. 29

پیشنهاد( 3 ) : استفاده ازتکنولوژی روزجهان جهت بایگانی وحفظ اسناد…………………………………………… 30

بخش دوم : ابزارهای موجود در دفترخانه( دفاتر قانونی)………………………………………………………………… 31

مبحث اول : دفترجاری یا دفترسردفتر…………………………………………………………………………………………. 31

پیشنهاد( 4 ) : حذف دفاتر جهت ثبت اسناد در دفترخانه ها………………………………………………………………. 32

مبحث دوم: دفترگواهی امضاء…………………………………………………………………………………………………… 33

مبحث سوم: دفتر راهنما…………………………………………………………………………………………………………….. 33

مبحث چهارم: دفتر درآمد………………………………………………………………………………………………………… 34

مبحثپنجم : دفترممنوع المعامله وبازداشتی املاک………………………………………………………………………. 34

مبحث ششم : دفترامانات………………………………………………………………………………………………………….. 36

مبحث هفتم: دفتراندیکاتور………………………………………………………………………………………………………. 36

فصل سوم: شرایط انتخاب سردفترداران ودفتریاران، مشاغل منافی باشغل

سردفتری ودفتریاری وکفالت دفاتر اسناد رسمی…………………………………………………………………………………

بخش اول: شرایط انتخاب سردفتران………………………………………………………………………………………………….. 39

پیشنهاد( 5) : طولانی ساختن دوره کارآموزی سردفتران وعدم افزایش

بی رویه دفاتر جدید (کیفیت به جای کمیت) …………………………………………………………………………………….. 40

بخش دوم: شرایط انتخاب دفتریاران…………………………………………………………………………………………………… 41

بخش سوم: مقررات مشترک مربوط به دفترداران وسردفتران……………………………………………………………………. 41

بخش چهارم: مشافل منافی باشغل سردفتری ودفتریاری…………………………………………………………………………… 42

بخش پنجم: کفالت دفاتر اسناد رسمی………………………………………………………………………………………………….. 43

مبحث اول:کفالت دفترخانه یاکفالت سردفتری……………………………………………………………………………………… 43

1-1 : سردفتر کفیل سردفتر دفترخانه اسناد رسمی…………………………………………………………………………………… 43

1-2 : دفتریار کفیل سردفتر دفتر اسنادرسمی…………………………………………………………………………………………. 43

مبحث دوم: کفالت دفتریاری…………………………………………………………………………………………………………….. 44

فصل چهارم: وظایف قانونی مسئولین دفاتراسنادرسمی، ممنوعیتهای واردبرتنظیم اسناد واستثنائات واردبرآن

بخش اول: وظایف مسئولین دفاتر اسنادرسمی بموجب قانون………………………………………………………………….. 46

بخش دوم: ممنوعیتهای قانونی سردفتران و دفتریاران نسبتبه تنظیم وثبت اسناد……………………………………. 46

بخش سوم: استثنائ اتواردبر اصل تنظیم اسناد درمحل دفترخانه……………………………………………………………… 48

3-1 : درمورد معاملات دولتی…………………………………………………………………………………………………………. 48

3 -2 : درمورد اشخاص مریض………………………………………………………………………………………………………… 4

: درمورد زندانیان………………………………………………………………………………………………………………….. 48

پیشنهاد( 6 ) : ایجاد شبکه هماهنگ ونظام یکپارچه مراجع فضایی

انتظامی وسازمان ثبتاحوال…………………………………………………………………………………………………………….. 50

پیشنهاد( 7 ) : راه اندازی سیستم اطلاع رسانی جامع درکانون

سردفتران یا اداره امور اسناد اداره اموراسناد اداره ثبت……………………………………………………………………………. 50

فصل پنجم: مسئولیتهای شغلی سردفتران دفتریاران اعم از مدنی،کیفری وانتظامی

بخش اول: مسئولیت مدنی………………………………………………………………………………………………………………… 52

بخش دوم: مسئولیت: مسئولیت کیفری………………………………………………………………………………………………… 52

2-1 : هشدار ها وراهکارهایی در رابطه با پدیده جعل اسناد……………………………………………………………………… 53

بخش سوم: مسئولیت انتظامی……………………………………………………………………………………………………………… 56

فصل ششم: دو بحث تکمیلی

-1 پرداخت اجمالی به نقش وتکالیف سردفتران در فرانسه……………………………………………………………………… 58

بخش اول: نقشوتکالیف سردفتران درفرانسه……………………………………………………………………………………… 58

بخش دوم: آماده سازی اسناد……………………………………………………………………………………………………………. 60

بخش سوم: چه کسی می تواند سردفتر شود………………………………………………………………………………………… 62

-2 بررسی عقدوکالت در حقوق مدنی ، وکالت بدون حق فسخ …………………………………………………………….. 64

بخش اول: تقسیمات وکالت به لحاظ شکلی………………………………………………………………………………………….. 66

بخش دوم: وکالت بدون حق فسخ ……………………………………………………………………………………………………….

مبحث اول: توافق ضمن عقد لازم……………………………………………………………………………………………………….. 70

1 -1 وکالت وکیل ضمن عقد لازمی بصورت شرط نتیجه درج گردد……………………………………………………….. 70

1-2 التزام به وکالت دادن ضمن عقد لازم قید گردد……………………………………………………………………………….. 70

1-3 درج شرط عدم عزل یا استعفا ضمن عقدلازم………………………………………………………………………………….. 71

مبحث دوم: توافق ضمن عقد جایز……………………………………………………………………………………………………….. 72

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 74

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

مقدمه

ثبت اسناد ازسالین بسیار دور نزد ایرانیان از اهمیت بسیاری برخوردار بوده استواین نشات گرفته از حس تعلقی است که همه انسانها نسبت به اموال و دارائیهای خویش دارند همین امر موجب شده تا همواره به دنبال راهکارهای مناسب برای حفظ اموال خود از گزند سایرین باشند. شایدبه ثبت رساندن این دارائی ها مطمئن ترین راهی بود که به آن دست یافتند گرچه هدف اصلی از ثبت اسناد واملاک درقدیم اخذ مالیات بوده است ولی در اختلافات و دعاوی هم آن اسناد مورداستفاده دوثوق قرار می گرفته است (( درایران به دستور انوشیروان ثبت معاملات نزد قضات انجام ودر دفاترآنان به ثبتمی رسید . درعهد صفویه نیز مرجعی به نام صدر دیوان خانه تاسیس گردید که یکنفر قاضی شرع درآن محلبه کار معاملاتو تنظیم اسناد عقدنامه و طلاق نامه می پرداخت واسناد معاملاترا مهر ودر دفتر مخصوصی ثبت می نمود حتی معاملات تجار هم در دفاتری به نام دفتر تجارت در کاروانسراها به ثبت می رسید که این دفتر درمحاکم دارای لعت باربود درقرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام دفترشرعیات داشتند که خلاصه معاملاتی که نزدآنان صورت می گرفتدر دفتر مذکور درج می نمودند و عده ری هم ذیل صفحه را تصدیق ودربعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خودرا مهریا امضاء می نمودند.)) 1 همه این موارد موجب شد تا پس از گذشت سالها نقاط قوت وضعف راهکارهای موجود سنجیده وپس از تشکیل مجلس قانونگذاری اولین قانون ثبت اسناد به سال 1290 هجری شمسی به تصویب رسیده وادارات ثبت اسناد واملاک تشکیل وبه ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند واین سیرتحولات همانگونه که در تاریخچه دفاتراسنادرسمی ذکر خواهد شد تابه امروز ادامه داشته است.

حقوق ثبت اسناد و املاک

چند برگی که بعنوان مروری بر عملکرد دوره کارآموزی اینجانب تهیه ومورد مطالعه قرار می گیرد چکیده ای است از انبوه فعالیتهایی که به صورتروزمره در دفاتر اسناد رسمی بعنوان مرجعی قانونی جهت تنظیم وثبتاسناد مراجعین انجام می پذیرد . بدیهی است مطالب ذکر شده به فراخور آموخته های شخصی تهیه واز حیث خالی از عیب نبوده و کم و کاستی های فراوانی راداراست امیدوارم اساتید گرانقدر به دیده اغماضبه آن بنگرند.

فصل اول:

تاریخچه دفاتر اسناد رسمی،تعریف سند وانواع آن ازدیدگاه قانون مدنی و قانون ثبت

بخش اول: تاریخچه دفاتر اسناد رسمی:

نخستین قانون ثبت اسناد درسال 1290 هجری شمسی تصویب شد وبراساس آن قانون، اسنادرسمی در …

 در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل های این سایت 24 ساعته  از طریق تلگرام با 09214087336  در ارتباط باشید

لینک منبع و پست :

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی word


http://science360.blog.ir/1396/12/17/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D8%B1%D8%B3%D9%85%DB%8C%20word

فایل word فایل word گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی – فایل ورد …

wordfile.a0j.ir/files/papers-701253.html

Cached

Translate this pageJan 20, 2018 – برای دریافت فایل اینجا کلیک کنید. فایل word فایل word گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد فایل word گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می …

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی | file10 – p9d.ir

p9d.ir/file10/31221/html

Cached

Translate this pageJan 29, 2018 – گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی: بهترین روش برای نوشتن مقاله تان در مورد خواندن مقالات و تحقیقات مشابه انجام شده توسط دیگران می باشد. ما برای شما گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی را در سایت قرار داده ایم. The most effective way to gather your articles about گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی is to study …

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی | مقالات انگلیسی داغ – p9d.ir

hotenglishpapers.p9d.ir/hotenglishpapers/42125/html

Cached

Translate this pageJan 18, 2018 – دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی: مقالات انگلیسی داغ: If you have not found دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی so far, refer to our channel … فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 53 صفحه در این پروژه که در قالب دو فایل word/pdf ارائه شده است به بررسی نمودارهای مهندسی نرم افزار و تجزیه …

کارآموزی در دفتر اسناد رسمی | editor – p9d.ir

p9d.ir/editor/30765/html

Cached

Translate this pageJan 30, 2018 – کارآموزی در دفتر اسناد رسمی: Check out the price list of articles around کارآموزی در دفتر اسناد رسمی here. کارآموزی در دفتر اسناد رسمی translated version of the file as fluently. Use the scientific materials around کارآموزی در دفتر اسناد رسمی on this site to write the article you are looking for. Refer to our site to …

کارورزی دفتر ثبت اسناد رسمی

kiafile.tdir.co/product/18279

Cached

Translate this page1- دفتر اسناد رسمي 2- دفتر املاک 3- دفتر ثبت موقوفات 4- دفتر نماينده املاک 5- … گزارش کارآموزی دفترخانه ثبت اسناد رسمی word. 24 مه 2016 … دفتر ثبت اسناد رسمی + دانلود گزارش کارآموزی New فایل اماده کارورزی دفتر اسناد رسمی :: ویرایش جدید سال 95 :: بانک استخدام/. در خصوص دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان – واران نیوز.

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی |16427| کوانتوم دانلود

flash98.ir/q2dl/16427/html

Cached

Translate this pageFeb 17, 2018 – یعنی به ازای هر 15000 نفر یک دفترخانه اسناد رسمی می توان زد. باتوجه به جمعیت فولادشهراکنون4 دفترخانه در حال خدمت رسانی. دسته بندی: جزوات» سایر موارد. فرمت فایل دانلودی: doc. فرمت فایل اصلی: WORD. تعداد صفحات: 73. حجم فایل: 2,171 کیلوبایت. گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی. فهرست مطالب.

گزارش کارآموزی کامپیوتر در دفتر اسناد رسمی | کیلوفایل

kilofile.ir › کامپیوتر و IT

Cached

Translate this pageدر قالب فایل word و قابل ویرایش. >گزارش کارآموزی : دفترخانه اسناد رسمی فرمت : word تعداد صفحه : 115 قیمت : مبلغ 19 هزار تومان اداره ثبت اسناد و املاک دارای دفاتر زیر … گزارش كارآموزي درواحد كامپيوتر دانشگاه با موضوع برنامه نويسي براي موبايل (جاوا).گزارش کارورزی دفتر اسناد رسمی – به صورت کاملdownload-free-file.avablog.

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی | مقاله – stu98.ir

www.stu98.ir/paper/42125/html

Cached

Translate this pageJan 19, 2018 – مقاله (مقاله) مقالات پیرامون دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی در این سایت اثبات شده می باشند. … فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 53 صفحه در این پروژه که در قالب دو فایل word/pdf ارائه شده است به بررسی نمودارهای مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل این سیستم میپردازد و شامل 53 صفحه میباشد …

گزارش کارورزی دفترخانه اسناد رسمی رشته حقوق | file5 – cyto98.ir

cyto98.ir/file5/24031/html

Cached

Translate this pageFeb 7, 2018 – گزارش کارورزی دفترخانه اسناد رسمی رشته حقوق. پیش از تصویب قانون ثبت اسناد، یعنی در زمان پیش از مشروطه، شناسایی و تعیین حدود املاک هر کس فقط بر اساس اسناد عادی و مبایعهنامهها معلوم میشد و از این رو همیشه رایجترین دعاوی بین افراد یا حتی بین کسان عادی و دولتها، اختلاف بر سر مالکیت بود. ثبت اسناد به …

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی | پارسی دانلود – dn98.ir

dn98.ir/persiandownload/42125/html

Cached

Translate this pageJan 20, 2018 – Rest assured that the best articles around دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی are available on this website. … فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 53 صفحه در این پروژه که در قالب دو فایل word/pdf ارائه شده است به بررسی نمودارهای مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل این سیستم میپردازد و شامل 53 …

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی | پروژه فارسی داغ – amp98.ir

hotfarsiproject.amp98.ir/hotfarsiproject/42125/html

Cached

Translate this pageJan 18, 2018 – فهرست مطالب. فصل اول: 4. مقدمه: 4. معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: 4. امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی: 5. خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی: 5. فصل دوم: 6. هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن: 6. ثبت سند، راه رهایی از کلاهبرداری: 6. بنگاه های معاملاتی و معاملات آنها: 9. چگونگی انجام معاملات در …

گزارش کارورزی دفترخانه اسناد رسمی رشته حقوق | fafree

fafree.ar98.ir/fafree/21713/html

Cached

Translate this pageFeb 11, 2018 – مطالب اختصاصی در خصوص گزارش کارورزی دفترخانه اسناد رسمی رشته حقوق If you are looking for materials about گزارش کارورزی دفترخانه. … تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی عنوان پروژه: تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی قالب بندی: Word شرح مختصر: شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد.

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی – همکاری در فروش فایل

online-sell.ir/product/…/دانلود-گزارش-کارآموزی-دفترخانه-اسناد-رس…

Cached

Translate this pageمحل کارآموزی من واقع در فولادشهر ، محله A/2 پشت کلینیک آریا با نام دفتر اسناد رسمی 000 می باشد.همان طور که می دانید این دفترخانه ها با توجه به جمعیت هر شهر به تعدادشان افزوده می شود.یعنی به ازای هر 15000 نفر … دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی … فرمت فایل اصلی: WORD. تعداد صفحات: 73. حجم فایل:2,171 کیلوبایت.

کارآموزی کامپیوتر دفتر اسناد رسمی » ساب شیر

www.subshare.ir › تگ های مطالب

Cached

Translate this pageتوضیحات: دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در دفترخانه اسناد رسمی، در این گزارش کارآموزی فرایندهای مختلف نرم افزاری و آشنایی با مراحل ثبتی و حقوقی اسناد در یک دفترخانه رسمی مورد مطالعه قرار گرفته است. فهرست مطالب: شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی رییس دفتر خانه

تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان | رضا دانلود – rezadl

rezadl.artho.ir/rezadl/17059/html

Cached

Translate this pageFeb 12, 2018 – تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان: به درخواست شما تعداد زیادی گزارش کارآموزی پیرامون تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان را در سایت قرار دادیم. … حقوق فرمت فایل: docx حجم فایل: 228 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 26 عنوان: تحقیق دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان دسته: حقوق فرمت: word (قابل ویرایش) تع.

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمیword – دانلود رایگان تحقیق

freedocdl.ir/prod-1142-گزارش-کارآموزی-دفترخانه-اسناد-رسمیwor…

Cached

Translate this pageگزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمیword گزارش کاملی که بعنوان مروری بر عملکرد دوره کارآموزی تهیه ومورد مطالعه قرار می گیرد چکیده ای است از انبوه فعالیتهایی که به صورتروزمره در دفاتر اسناد رسمی بعنوان مرجعی قانونی جهت تنظیم وثبت اسناد مراجعین انجام می پذیرد. فهرست صفحه مقدمه.

پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی | booklet

booklet.iwgk.ir/booklet/23905/html

Cached

Translate this pageDec 8, 2017 – پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی. قالب: word , pdf. شرح مختصر: شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی: دفترخانه را درواقع می توان یک مکانی به شمارآورد که به طور کامل با مردم و اموال انها سروکار دارد. بخش های مختلف دفترخانه اسناد رسمی: 1) یک دفتر خانه را می توان به قسمت های مختلفی تقسیم …

استخدام کارمند اداری در یک شرکت معتبر در مشهد – سایت کندو

https://kandoocn.com/index.php?newsid=172422

Cached

Translate this pageتوانایی و امکان انجام ماموریت بین شهری; آشنایی با روش های فروش و بازاریابی; تسلط کامل به نرم افزارهای مجموعه Office خصوصا word و excel; حداقل یک سال سابقه کار. توجه: بعد از انجام مصاحبه تلفنی کارجو برای مصاحبه، انجام روال اداری و آموزش رایگان ملزم به حضور در دفتر تهران می باشد. درج عنوان ایمیل مطابق کد ارائه شده الزامی است و …

دانلود گزارش کارآموزی دفتر اسناد رسمی |13229| نیودانلود

ststo.ir/neodl/13229/html

Cached

Translate this pageFeb 13, 2018 – دسته بندی: جزوات» سایر موارد. فرمت فایل دانلودی: zip. فرمت فایل اصلی: DOC-pptx. تعداد صفحات: 76. حجم فایل: 611 کیلوبایت. فهرست مطالب: مقدمه. معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن. امکانات و تجهیزات دفترخانه اسناد رسمی. خلاصه ا ی از این گزارش کارتکمیلی. هدف از تاسیس دفترخانه و معرفی تشکیلات آن.

گزارش کارآموزی کامپیوتر در دفتر اسناد رسمی | ایران فایل – iranfile

iranfile.geo4.ir/iranfile/35301/html

Cached

Translate this pageDec 19, 2017 – گزارش کارآموزی کامپیوتر در دفتر اسناد رسمی: {ایران فایل} – پایان نامه های با فرمت DOC پیرامون گزارش کارآموزی کامپیوتر در دفتر اسناد رسمی را تنها در اینجا می توانید پیدا کنید. – [ایران فایل] خرید پکیج آموزشی گزارش کارآموزی کامپیوتر در دفتر اسناد رسمی — ایران فایل … {ایران فایل} (ایران فایل) – دانلود …

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی | freefiles

freefiles.123pro.ir/freefiles/25530/html

Cached

Translate this pageJan 30, 2018 – دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی. گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی. کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی. مقدمه: معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: محل کارآموزی من واقع در فولادشهر، محله A/2 پشت کلینیک آریا با نام دفتر اسناد رسمی 000 می باشد. همان طور که می دانید این دفترخانه ها با توجه به جمعیت هر …

گزارش کارآموزی کامپیوتر در دفتر اسناد رسمی | ایران فارسی

123pro.ir/iranfarsi/35301/html

Cached

Translate this pageJan 22, 2018 – دانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر نرم افزار در دفترخانه اسناد رسمی، در این گزارش کارآموزی فرایندهای مختلف نرم افزاری و آشنایی با مراحل ثبتی و حقوقی اسناد …. دانلود گزارش کارآموزی معماری در دفتر حقوقی، در قالب word و در 101 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه فصل اول: محل کارآموزی معرفی مکان کارآموزی لیست …

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی | ایران فایل

dl09.ir/iranfile/42125/html

Cached

Translate this pageJan 10, 2018 – (ایران فایل) یک سایت برای جمع آوری مطالب پیرامون دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی تخصیص یافت. … فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 53 صفحه در این پروژه که در قالب دو فایل word/pdf ارائه شده است به بررسی نمودارهای مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل این سیستم میپردازد و شامل 53 …

گزارش کارآموزی کامپیوتر در دفتر اسناد رسمی | ایران فایل

iranfile.14feb.ir/iranfile/35301/html

Cached

Translate this pageDec 10, 2017 – گزارش کارآموزی کامپیوتر در دفتر اسناد رسمی: {ایران فایل} – پایان نامه های با فرمت DOC پیرامون گزارش کارآموزی کامپیوتر در دفتر اسناد رسمی را تنها در اینجا می توانید پیدا کنید. – [ایران فایل] خرید پکیج آموزشی گزارش کارآموزی کامپیوتر در دفتر اسناد رسمی — ایران فایل … {ایران فایل} (ایران فایل) – دانلود …

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی | مقاله – paper

paper.jxbv.ir/paper/42125/html

Cached

Translate this pageJan 7, 2018 – مقاله — (مقاله) If your information about دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی is incomplete, please come to the site to complete the information. … فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 53 صفحه در این پروژه که در قالب دو فایل word/pdf ارائه شده است به بررسی نمودارهای مهندسی نرم افزار و تجزیه و …

گزارش کارورزی دفترخانه اسناد رسمی رشته حقوق | excel

excel.dpq98.ir/excel/21713/html

Cached

Translate this pageJan 30, 2018 – Provider of Foreign Resource Resources and Opinions titled گزارش کارورزی دفترخانه اسناد رسمی رشته حقوق for reference in theses. … و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی عنوان پروژه: تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی قالب بندی: Word شرح مختصر: شرح سیستم دفترخانه ثبت اسناد.

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی | لاتین داغ – hotlatin

hotlatin.43s.ir/hotlatin/42125/html

Cached

Translate this pageJan 9, 2018 – دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی: ما دراین وبسایت، جدیدترین مقالات دانشجویی با موضوع دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی را قرار داده ایم. … فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 53 صفحه در این پروژه که در قالب دو فایل word/pdf ارائه شده است به بررسی نمودارهای مهندسی نرم افزار و تجزیه و …

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی | پارسی مقاله

persianpaper.otys.ir/persianpaper/42125/html

Cached

Translate this pageNov 16, 2017 – پارسی مقاله Articles written about دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی from reputable universities. … فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 53 صفحه در این پروژه که در قالب دو فایل word/pdf ارائه شده است به بررسی نمودارهای مهندسی نرم افزار و تجزیه و تحلیل این سیستم میپردازد و شامل 53 صفحه …

گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی | file3

file3.qq5.ir/file3/31221/html

Cached

Translate this pageDec 21, 2017 – گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی: You can pay گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی for a small sum. See the list of translations currently گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی on this site. اگر نمی توانید گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی را تهیه نمایید، از ما آن را دریافت نمایید. آیا می توانم بهترین مقاله راجع …

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی |24929| شیر دانلود – liondl

liondl.tyui.ir/liondl/24929/html

Cached

Translate this pageJan 25, 2018 – دانلود تحقیق با موضوع دفاتر اسناد رسمی و وظایف آنان، در قالب word و در 26 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه کلیات تعریف دفتر اسناد رسمی انتخاب سردفتر و وظایف سردفتر انتخاب دفتریار و وظایف دفتریار ثبت اسناد مطابق مقررات قانون و تنظیم اسناد غیرمنقول نحوه تنظیم اسناد منقول در دفاتر اسناد رسمی صلاحیت …

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی – دانلود فایل

دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی

Cached

Translate this pageOct 16, 2017 – فهرست مطالب فصل اول: 4 مقدمه: 4 معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن: 4 امکانات و … دانلود پروژه تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی | دانلود (نیورد)- این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد. دانلود گزارش کارآموزی …

کارآموزی در دفتر اسناد رسمی | cable

cable.eeew.ir/cable/30765/html

Cached

Translate this pageJan 6, 2018 – You will have access to articles and theses with a single click on the subject کارآموزی در دفتر اسناد رسمی. Purchase … [2017-11-04]: کارآموزی دفتر فنی امین ابهر فرمت فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات 47 فهرست مطالب عنوان صفحه عنوان پروژه زمان شروع و پایان دوره گزارش فعالیت های انجام شده تاریخچه.

تحقیق نحوه تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی | freefiles

freefiles.mnvc.ir/freefiles/5817/html

Cached

Translate this pageJan 1, 2018 – [2017-10-03]: تحقیق در مورد نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی 165 ص دسته بندی: وورد نوع فایل: . doc (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه: 170 صفحه … [2017-10-12]: دانلود گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی گزارش کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی کارآموزی دفترخانه اسناد رسمی مقدمه: معرفی محل کارآموزی، …

PDF: رییس دفترخانه اسناد رسمی | آرومادانلود 2

article2.aromadl.ir/P=94590/رییس-دفترخانه-اسناد-رسمی/pdf – Translate this page
اﺳﻨﺎد ﻓﺮﻣﺖ ورد رﺳﻤﯽ رﯾﯿﺲ pdf دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ Download اﺳﻨﺎد ﮔﺰارش رﺳﻤﯽ رﯾﯿﺲ Aroma دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ pdf اﺳﻨﺎد. ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی رﺳﻤﯽ رﯾﯿﺲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺖ word دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ در ﺧﺼﻮص اﺳﻨﺎد 1392 رﺳﻤﯽ رﯾﯿﺲ آروﻣﺎداﻧﻠﻮد. رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺳﻨﺎد ﭘﺮوژهﻫﺎ رﺳﻤﯽ. رﯾﯿﺲ pptx دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ رﯾﯿﺲ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ رﯾﯿﺲ ppt دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰارش ﮐﺎرآﻣﻮزی اﺳﻨﺎد درﻣﻮرد رﺳﻤﯽ. آروﻣﺎ داﻧﻠﻮد اﺳﻨﺎد Aroma رﺳﻤﯽ …

گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد | black

black.hsaf.ir/black/32192/html

Cached

Translate this pageJan 14, 2018 – فایل گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد. گزارش کارورزی اداره ثبت اسناد و املاک مشهد. فرمت فایل: ورد قابل ویرایش. تعداد صفحه: 27. قسمتی از متن. اداره ثبت اسناد و املاک یکی از بخش های پررفت و آمد و مهم دولتی است این مجموعه زیر نظر قوه قضائیه و دادگستری می باشد. روزانه افراد زیادی به این اداره مراجعه می …

تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی |4360| کار دانشجویی

studenting.123maghaleh.ir/studenting/4360/html – Translate this page
Nov 4, 2017 – تجزیه و تحلیل سیستم دفترخانه ثبت اسناد رسمی (4360):ثبت دستی ثبت کامپیوتری شرح سیستم دفترخانه دفترخانه اسناد رسمی رییس دفترخانه اسناد رسمی. … دانلود گزارش کارآموزی در اداره ثبت املاک و اسناد، در قالب word و در 25 صفحه، قابل ویرایش. دانلود گزارش کارآموزی در اداره ثبت املاک و اسناد، در قالب word …

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *