پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC

هدف از انجام این پایان نامه طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استانداردPMBOK می باشد
دسته بندی مدیریت
بازدید ها 502
فرمت فایل doc
حجم فایل 256 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 235

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه

طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC

چکیده
هدف از انجام این پایان نامه طراحی سیستمی نظام مند جهت بهبود وضعیت مدیریت پروژه در سازمان های پروژه ای و بر اساس استانداردPMBOK می باشد.پس از بررسی و مطالعه فرآیند ها و حوزه های تعیین شده در این استاندارد، به مطالعه روش ها و فرآیندهای مدیریت پروژه در سازمان مورد مطالعه پرداخته شد.در قدم بعدی با طراحی چک لیست ها ی ممیزی، ممیزی سازمان انجام گرفت تا فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب هماهنگ با استانداردPMBOK مشخص شده و نقاط ضعف و قدرت سازمان نیز مشخص گردد. پس از شناخت کافی نسبت به وضعیت های موجود و مطلوب ، به طراحی سامانه ای جهت استقرار این استاندارد پرداخته شد. که نتایج حاصل از این طراحی به صورت نمودار های گردش کار، کاربرگ ها، روش های اجرایی و دستورالعمل ها حاصل شدند.
کلمات کلیدی:

پروژه EPC

مدیریت پروژه

استاندارد PMBOK

طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه

مقدمه
پس از پیدایش مدیریت پروژه در چند دهه اخیر و همزمان با پیچیده تر و بزرگتر شدن پروژه ها ، سازمانها به صورت گسترده ای به استفاده از دانش مدیریت پروژه روی کرده و فرهنگ به کار گیری و استفاده از این دانش ارتقاء یافته است.از این جهت نیاز سازمانها به چارچوبی نظام مند جهت مدیریت پروژه به خوبی احساس می گردد.در این زمینه استانداد های زیادی ارائه گشته که استاندارد PMBOK که توسط موسسه PMI ارائه گردیده است، کاملترین استانداردی است که امروزه مورد استفاده سازمانها قرار میگیرد. اما موسسه PMI تنها به بیان استاندار پرداخته و روش مدونی برای طراحی و پیاده سازی آن ارائه ننموده است ، که از این جهت در کشور ما استفاده از این استاندارد بسیار محدود است. در این جا به رویکرد طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه در شرکت خود پرداخته ایم.
این پایان نامه از پنج فصل تشکیل شده است .در فصل اول به صورت مساله ، اهداف پژوهش، فرضیات و سوالهای پژوهش بیان گردیده است.در فصل دوم به پیشینه ادبیاتی موضوع پرداخته شده است .درفصل سوم به طرح پژوهش ومطالعه موردی پرداخته و درفصل چهارم روش انجام کار ونتایج تحقیق ارائه گردیده است و فصل پنجم نیز بحث و نتیجه گیری می باشد.
فهرست مطالب
چکیده
1 بیان مساله
فصل اول
2 مقدمه 1-1
2 اهداف پژوهش 1-2
3 اهمیت و ضرورت موضوع 1-3
5 سوال های پژوهش 1-4
6 فرضیه های پژوهش 1-5
8 پیشینه ادبیاتی پژوهش فصل دوم
9 تاریخچه مدیریت پروژه 2-1
10 مقدمه 2-2
11 پروژه 2-3
12 منشورپروژه 2-4
13 شرح قدم به قدم جزییات پیشرونده یک طرح 2-5
13 توصیف محصول 2-6

13 مدیریت پروژه 2-7

14 رابطه با دیگر جنبه های مدیریت پروژه 2-8
15 برنامه 2-9
16 زیر پروژه 2-10
16 مدیریت سرمایه 2-11
16 بیانیه محدوده 2-12
16 ساختار شکست کار 2-13

17 WBSپیمانی 2-14

17 ساختار شکست سازمانی 2-15
17 ساختار شکست منابع 2-16
17 ساختار شکست پروژه 2-17
17 زمینه مدیریت پروژه 2-18
17 فاز پروژه 2-19
18 اقلام قابل عرضه پروژه 2-20
18 چرخه حیات پروژه 2-21
20 سهامداران 2-22
20 تاثیرات سازمانی 2-23

21 سیستم سازمانی 2-23-1

22 سبک ها و فرهنگ های سازمانی 2-23-2
23 ساختار سازمانی 2-23-3

24 مهارت های کلیدی مدیریت عمومی 2-24

25 تاثیرات محیطی، اقتصادی و اجتماعی 2-25
30 فرایند های مدیریت پروژه 2-26
31 گرو ه های فرآیندی 2-27
32 کنش های فرآیندی 2-28
32 بازنمایی فرایندهای مدیریت پروژه 2-29
34 حوزه های مدیریت پروژه 2-30
34 مدیریت یکپارچگی پروژه 2-30-1
37 مدیریت محدوه پروژه 2-30-2
39 مدیریت زمان پروژه 2-30-3
44 مدیریت هزینه پروژه 2-30-4
48 مدیریت کیفیت پروژه 2-30-5
52 مدیریت منابع انسانی پروژه 2-30-6
54 مدیریت ارتباطات پروژه 2-30-7

57 مدیریت ریسک پروزه 2-30-8

63 مدیریت تدارکات پروژه 2-30-9
66 طرح پژوهش-مطالعه موردی فصل سوم
67 معرفی پروژه و سازمان 3-1
68 ساختار شکست کار پروژه 3-2
74 چارت سازمانی مشارکت 3-3
76 برنامه زمان بندی پروژه 3-4
105 گزارش کارایی (ماهانه) پروژه 3-5
106 جداول مقایسه ای پروژه 3-5-1
113 نمودار های
S-CURVE 3-5-2
122 لیست فعالیت های انجام شده درماه گزارش 3-5-3
125 لیست نیروی انسانی فعال در سایت 3-5-4
127 لیست ماشین آلات سایت 3-5-5
130 نمودارهای میله ای 3-5-6
133 روش انجام کار-نتایج تحقیق فصل چهارم
134 روش انجام کار الف
134 مقدمه 4-1
135 طراحی حوزه ها و فرآیندهای دارای اولویت 4-2
135 مرحله شناخت و جمع آوری اطلاعات 4-3
136 ماتریس ارتباطی نوع اول 4-3-1
138 ماتریس ارتباطی نوع دوم 4-3-2
139 مزایا و معایب ماتریس ارتباطی نوع اول 4-3-3
140 مزایا و معایب ماتریس ارتباطی نوع دوم 4-3-4
141 چگونگی طراحی چک لیست های ممیزی 4-4
141 مرحله اجرای ممیزی 4-5
142 مستند سازی چک لیست ها 4-6
142 جمع آوری و تحلیل اطلاعات برای طراحی 4-7
145 طراحی سامانه مدیریت پروژه
4-8
146 روش های اجرایی 4-9
147 نمودار های گرد ش کار 4-10
148 کاربرگ ها 4-11
148 دستورالعمل ها 4-12
148 مرحله بررسی و کنترل طراحی 4-13
149 بررسی و كنترل یافته‌های مرحله شناخت 4-13-1
149 بررسی و كنترل نتایج كار برگ‌های جمع‌آوری اطلاعات 4-13-2
149 ساده‌سازی و بهینه‌سازی طراحی 4-13-3
150 نتایج طراحی و اصلاح سامانه مدیریت پروژه 4-14
151 نتایج حاصله ب
151 کلیات سامانه 4-15
156 نتایج طراحی حوزه ها 4-16
156 مدیریت یکپارچگی
-کاربرگ ها 4-16-1
159 مدیریت محدوده
-کاربرگ ها 4-16-2
163 مدیریت هزینه
-کاربرگ ها 4-16-3

169 مدیریت زمان

-کاربرگ ها 4-16-4
191 مدیریت کیفیت
-کاربرگ ها 4-16-5
201 مدیریت ارتباطات
-کاربرگ ها 4-16-6
205 مدیریت تدارکات
-کاربرگ ها 4-16-7
بحث ونتیجه گیری فصل پنجم
211 مقدمه 5-1
211 نتایج حاصل شده 5-2
212 مزایای استقرار سامانه 5-3
214 موضوعات پیشنهادی برای ادامه تحقیق 5-4
215
پیوست
فهرست منابع
Abstract

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

برترین پکیج پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی …

7 ژانويه 2018 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید با سلام،محصول دانلودی +{{پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC }}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و …
پایان نامه کارشناسی ارشد – دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده مهندسی …

New Page 2 لیست پروژههای کارشناسی ارشد عنوان پروژه نام استاد راهنما نام دانشجو سال کاربرد همبستگیهای متعارف در رتبه بندی نتایج حاصل از تکنیک تحلیل پوشش داده ها د. آریانژاد … طراحی و مکانیزم استقرار سیستم مدیریت پروژه در یک سازمان با ساختار و طبقه ای. د. جعفری …. طراحی سیستم جامع مدیریت پروژه های بزرگ (EPC). د.
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار …

1 دسامبر 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC: شکیلا دانلود: Search پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC on this site and then download it. » [شکیلا دانلود] مدیریت پروژه پروژه EPC مدیریت …
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار …

1 دسامبر 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC: هدف ما راحتی شماست. ما هر آنچه که شما در مورد پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC نیازمندید را برایتان فراهم ساخته ایم. … فتانه دانلود – [فتانه دانلود] …
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار …

1 دسامبر 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC: {بیم دانلود} – Articles on the topic پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC, the most recent articles on the site below. – [بیم دانلود] مدیریت پروژه …
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار …

1 دسامبر 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC: [خروس دانلود] – Visit Our Channel Checker to help you find پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC easily. ~ {خروس دانلود} مدیریت پروژه پروژه EPC …
طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC | فایل داغ – p9d.ir

3 مارس 2018 … طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC: [فایل داغ] – Only on our site can you find excellent quality titles with the title طراحی و استقرار سامانه … دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت پروژه طراحی و استقرار سیستم مدیریت پروژه با استفاده از استاندارد PMBOK (مطالعه موردی: پروژه احداث واحد بهره …
عناوین پایان نامه های دانشگاه علم و صنعت | مدیریت ساخت

لیست عناوین پایان نامه ها همراه با اطلاعات تکمیلی در زیر گردآوری شده است. … 3, بهینه سازی چیدمان و استقرار تسهیلات در کارگاه های عمرانی, دکتر کاوه, احسان فرصت کار, مدیریت ساخت, اردیبهشت 80 … 26, طراحی الگوی سیستم جزء مهندسی ارزش با رویکرد پروژه های ساخت, دکتر افشار – ثنایی, نادر نادپژوه, مدیریت ساخت, زمستان 82.
علی کاتبی – دانشگاه خوارزمی

موضوع پایان نامه: ارائه مدلی جدید در ارزیابی عملکرد پروژه ای با رویکرد توسعه پایدار و شاخص های کلیدی عملکرد. اساتید راهنما: جناب آقای … کارشناس ارشد در رشته مهندسی عمران، گرایش مهندسی مديريت ساخت ، آبان 85. دانشکده مهندسی عمران، … تدریس درس تحلیل و طراحی سیستم ها (کارشناسی ارشد) دانشگاه خوارزمی. تدریس درس کنترل …
تیم آموزشی – موسسه فصل – آموزش و مشاوره مدیریت پروژه، مدیریت کسب …

ارائه پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکترا در حوزه تامین مالی پروژه های صنعت انرژی و تدریس دوره های مهندسی ارزش، مدیریت و تامین مالی در دانشگاه ها، بنگاه های …. به عنوان مشاور مدیریت بازاریابی ده ها شرکت بزرگ صنعتی، تولید و خدماتی و فعالیت حرفه ای به عنوان مدير طراحي و توسعه مراكز داده شركت آريا همراه سامانه، مدير پروژه و …
پایان نامه مدیریت شهری درباره استقرار صنایع بزرگ پیرامون شهر

سایت علمی آموزشی نواندیشان دانلود و ترجمه مقالات علمی, پایان نامه, پروژه, جزوه, کتاب , آموزش نرم افزار. … مقطع کارشناسی ارشد مدیریت شهری. پایان نامه مدیریت شهری با عنوان رابطه استقرار صنایع بزرگ پیرامون شهر با مدیریت شهری (مطالعه موردی شهری تهران) که توسط روح الله تقی زاده و به راهنمایی دکتر لیلا ریاحی و مشاوره دکتر علی …
حمایت از پایان نامه ها – شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

31 ا کتبر 2016 … فراخوان حمايت از پاياننامههاي تحصيلات تكميلي. بسمه تعالي. شركت بهينه سازي مصرف سوخت در راستاي پژوهشهاي بنيادي، كاربردي و توسعهاي در زمينه بهينهسازي مصرف انرژي و به منظور استفاده از ظرفيت تحقيقاتي دانشگاهها و برقراري ارتباط عملي صنعت و دانشگاه، از پاياننامههاي مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا كه در …
رزومه – لعیا الفت – سیماپ (سامانه یکپارچه مدیریت اطلاعات پژوهشی)

کارشناسی B.Sc, 1361, مهندسی صنایع, دانشگاه علم و صنعت ایران; کارشناسی ارشد M .Sc, 1368, مهندسی و مدیریت صنایع , دانشگاه بیرمنگام انگلستان; دکتری, 1370, …. الفت لعیا، هاشمی سید حسین، طراحی یک مدل کاربردی از مهندسی ارزش به منظور بکارگیری در مدیریت پروژه های خدماتی، مطالعات مدیریت صنعتی، 1، 2، 1386/02/15; الفت …
پروفایل رامین انصاری – دانشگاه بین المللی امام خمینی

رج, عنوان تحقیقاتی / پژوهشی, تاریخ شروع, تاریخ پایان, مؤسسه/سازمان, فایل مرتبط, پیوند مرتبط. ١, برنامه ریزی استوار پروژه مبتنی بر مدیریت اختلال (رساله دکتری), ١٣٩٢, ١٣٩٥, دانشگاه علم و صنعت ایران, نمایش پیوند. ٢, ارائه رویکردی برای اجرای استراتژی های سازمان از طریق پروژه ها (پایان نامه کارشناسی ارشد), ١٣٨٧, ١٣٨٩, دانشگاه …
مهندسی و مدیریت ساخت پروژه – عناوین تحقیق های مرتبط با مدیریت پروژه

مهندسی و مدیریت ساخت پروژه – عناوین تحقیق های مرتبط با مدیریت پروژه , مدیریت ساخت ,مدیریت پروژه, مدیریت پروژه های ساخت, مدیریت پروژه و ساخت,مدل سازی … فرآیند مرجع طراحی به عنوان زیرساخت مدیریت استراتژیك پروژه های نیروگاهی؛ ( مطالعه موردی: شركت موننكو ایران) … ERP با رویكرد استقرار سیستم IT مدیریت استراتژیك
دوره های آموزشی صنایع – مدیریت

فلسفه ی تاسیس موسسه توسعه کاستن فاصله ی دانشگاه و صنعت می باشد و اساسا با ارزیابی این که مهمترین مشکل دانش آموختگان دانشگاه ها در محیط کار عدم تطابق آموخته … بهره مندی از تجربیات اساتیدی که همزمان با تدریس در دانشگاه، در حوزه ی صنعت نیز درانجام پروژه های مختلف فعالیت می کنند باعث گردیده است، موسسه ی توسعه از این …
های شاخص سازمان مهندسی و شناسایی عوامل کلیدی موفقیت پروژه عمران …

15 جولای 2015 … فناوری. و اهمیت پروژه به لحاظ حجم ریالی قرار. ردا. د، به. عنوان شاخص تشخیص داده شد. که. تعداد آن. ها در با. زه زمانی مدنظر، بالغ بر. 15. پروژه عمرانی شاخص. است …… پایان. نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و. ساخت دانشگاه تربیت مدرس. .10. مدهوشی، مهرداد. ) 1373. (. تحلیل عوامل موفقیت و عدم موفقیت پروژه. ها و ارائه مدل.
اخبار و رويدادها – Farab Co. (Energy & Water Projects)

بر اساس اعلام سازمان مديريت صنعتي، گروه فراب موفق به كسب رتبه 64 در بين «صد شركت برتر ايران» شد. به گزارش روابط عمومي شركت فراب، «همايش شركتهاي برتر ايران» (بيستمين سال رتبهبندي IMI-100) روز يکشنبه 29 بهمنماه، با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت؛ رئيس هيأت عامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران؛ مدير عامل …
مدیریت پروژه و ساخت – پایان نامه ها

انتخاب مدل قراردادی بهره وری انرژی متناسب با پروژه های ساخت کشور, دانشکده معماری, دانشکده معماری, مدیریت پروژه و ساخت, کارشناسی ارشد ناپیوسته, محمدسعید … طراحی مدل یک پارچه سنجش بلوغ مدیریت پروژه ،طرح و پورتفولیو, دانشکده معماری, دانشکده معماری, مدیریت پروژه و ساخت, دكتری تخصصی PhD, سرمد کیانی, ۰۲ دی ۱۳۹۴.
مدیریت پروژه و ساخت – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

در بسیاری از پروژه های امروزی، عدم قطعیت ها و ریسک های ناشی از پیچیدگی های محیطی ، بسیاری از مفروضات و مبانی روش انجام پروژههای صنعت احداث را زیر سوال برده و از کارایی و اثربخشی برنامهها، ابزارها و تصمیمات استراتژیک پروژهها میکاهد. عدم قطعیتهای ناشی از تحریمهای ایران در طرحها و پروژههای صنعتی، نمونهای از این موارد میباشد.
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار …

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC.
ویستا پردیس

گوجه فرنگی از جمله سیفیجاتی است که کشت آن مقرون به صرفه است زیرا این محصول در غذاهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد و آنجا که به شکل اصلی وجود ندارد بصورت رب گوجه باعث خوشمزگی غذا می شود به همین علت در کاشت گوجه فرنگی وریته هایی در نظر گرفته شده است که دقیقا با شرایط مصرف آن منطبق است .فلفل رنگی …
دانلود فایل کامل پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان …

27 ژانويه 2018 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی …
دانلود فایل ( پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و …

19 ژانويه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان اینک شما با جستجوی ((پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC- شده اید. توضیحات …
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار …

2 مارس 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیردوست گرامی سلام.برای مشاهده توضیحات کامل محصول دانلودی|| پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC || روی دکمه ادامه مطلب کلیک فرمایید پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه…
سیدور | دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و …

7 ژانويه 2018 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیممحقق گرامی،شما با جستجوی پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC…
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار …

1 دسامبر 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC: آذرفر دانلود – بهترین فایل ها در باب پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC را در سایت ما جستجو کنید. » (آذرفر دانلود) مدیریت پروژه پروژه EPC …
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار …

1 دسامبر 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC: (آذرافروز دانلود) – تردید نکنید و هرچه سریعتر به فایل مورد نیاز خود با عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC دسترسی پیدا کنید. … [آذرافروز …
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار …

1 دسامبر 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC: مدیریت پروژه پروژه EPC مدیریت پروژه استاندارد PMBOK حوزه های مدیریت پروژه نمودار گردش کار طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه طراحی و …
پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار …

1 دسامبر 2016 … پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC: اگر پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت پروژه با عنوان طراحی و استقرار سامانه مدیریت پروژه برای پروژه EPC را ارزان می خواهید، کلیک کنید. – من دانلود » {من دانلود} مدیریت پروژه پروژه EPC مدیریت پروژه استاندارد …

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *