پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان پیران های شیمی

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان پیران های شیمی

پیرانها و پیریمیدینها هسته های هتروسیكل تشكیل ‌دهنده تركیبات آلی مهمی هستند آنها بخش اصلی ساختار بسیاری از تركیبات طبیعی را تشكیل می دهند و در تهیه تعداد زیادی از تركیبات دارویی مفید، به كار می روند
دسته بندی مهندسی نفت و شیمی
بازدید ها 890
فرمت فایل doc
حجم فایل 6304 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 89

پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان پیران های شیمی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد شیمی با عنوان پیران های شیمی

چکیده:
پیرانها و پیریمیدینها هسته های هتروسیكل تشكیل ‌دهنده تركیبات آلی مهمی هستند. آنها بخش اصلی ساختار بسیاری از تركیبات طبیعی را تشكیل می دهند و در تهیه تعداد زیادی از تركیبات دارویی مفید، به كار می روند. كاربردهای متنوع و مصارف زیاد آنها، محدود بودن منابع طبیعی، همچنین مقدار ناچیز این تركیبات در منابع طبیعی و مهمتر از همه، مشكلات مربوط به استخراج آنها موجب شده است شیمیدانها برای سنتز این تركیبات بسیار تلاش كنند. اگرچه برای سنتز مشتقات پیران و پیریمیدین كارهای زیادی انجام شده است؛ اما برای سنتز تركیبات پیرانو پیران و پیرانو پیریمیدین كه در چند مورد خواص دارویی جالبی نشان داده اند، پژوهشهای كمی صورت پذیرفته است. در پایان نامه حاضر روشی برای تهیه مشتقات نوینی از پیران و پیریمیدین ارائه می گردد.
کلمات کلیدی:

پیران

پیریمیدین

تركیبات آلی

مشتقات نوینی

مقدمه:
مشتقات پیران به دلیل نقش گسترده‌ای كه در فعالیتهای زیستی ایفا می‌كنند، بسیار مورد توجه ‌هستند [1‍]. این تركیبات به وفور در طبیعت وجود دارند [2] .برای مثال لاكتون α-پیرون به شكل شاخه جانبی در تعدادی از استروئیدهای طبیعی موجود است. مشتقی از γ-پیرون با نام مالتول در برگ‌های سوزنی كاجوجود دارد [3]. بنزوپیرانها گروه مهمی از مشتقات پیران هستند كه بسیاری از آنها در طبیعت، ماده اساسی
رنگ و بوی گونه‌های گیاهی را تشكیل می‌دهند [4و5].
گزارش شده است كه مشتقات پیران، فعالیتهای ضدمیكروبی [6]، اثرات تحریك كننده رشد [7]، اثرات ضد قارچ و تنظیم كننده‌ رشد گیاه [8]، فعالیتهای ضد تومور [9]، اثرات كاهش دهنده فشار خون [10]، فعالیت ضد تجمع پلاكت ، بی حس کنندگی موضعی [11-13] و اثرات ضد افسردگی [14] از خود نشان داده‌اند. به دلیل اهمیتی كه پیرانها از نظر خواص شیمیایی و دارویی دارند، سنتز و مطالعه آنها حائز اهمیت فراوانی بوده است.
فهرست مطالب
چکیده فارسی ر
چکیده انگلیسی ز

فصل اول : مقدمه و تئوری پیرانها 1

1-1) مقدمه 1
1-2) خواص كلی پیرانها 1
1-3) سنتزپیران‌ها 5
1-3-1) سنتز پیران-2-اون با استفاده از β-كتواسترها 5
1-3-2) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β 5
1-3-3)سنتز پیران-2-اون ازطریق واكنش هترودیلز-آلدر 6
1-3-4) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون واکنش گروه کربونیل 6
1-3-5) سنتز پیران-2-اون از سیكلوپنتادی انون اپوكسید 7
1-3-6) سنتز پیران-4-اون‌ها 7
1-3-7) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون 8
1-3-8) سنتز H2-پیران از طریق واكنش ویتیگ 9
1-3-9) سنتز H4-پیران‌ها 9
1-4) سنتز تركیبات دو حلقه‌ای پیرانوپیران 10
پیریمیدینها
1-5) مقدمه 13
1-6) بررسی برخی از خواص كلی پیریمیدینها 14
1-7) خواص شیمیایی پیریمیدین 16
1-7-1) حمله الكترون دوستی به كربن 16
1-7-1-1) نیترودار كردن 16
1-7-1-2) هالوژن دار كردن 16
1-7-1-3) فرمیل دار كردن 18
1-7-1-4) اكسیداسیون 18
1-7-2) حمله هسته دوستی به كربن 19
1-8) سنتز پیریمیدین 20
1-8-1) سنتز از اجزاء اتمی [5+1] 21
1-8-2) سنتز از اجزاء اتمی [4+2] 22
1-8-3) سنتز از اجزاء اتمی [3+3] 23
فصل دوم : بحث و نتیجه گیری
2-1)مقدمه 24
2-2)روش تحقیق 24
2-3) سنتز مشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [cپیران-5-اون 26
2-3-1) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون 27
2-3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2-[cپیران-5-اون 28
2-3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[cپیران-5-اون 29
2-3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5–پیرانو]-3،2-[cپیران-5-اون 30
2-3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [c پیران-5-اون 30
2-4) سنتز 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون 31
2-4-1) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوكسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو]4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون 35
2-4-2) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[cپیران-6-اون 37
2-4-3) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون 40
2-4-4) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2 [c-پیران-6-اون 42
2-4-5) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو-]3،2-[c پیران-6-اون 44
2-5) مقایسه با روشهای دیگر سنتز تركیبات پیرانوپیریمیدین 47
2-6)نتیجه گیری 49
2-7)پیشنهاد برای کارهای آینده 50
فصل سوم : کارهای تجربی
3-1) تكنیك عمومی 51
3-2) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون 51
3-3) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-متیل فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2-[cپیران-5-اون 52
3-4) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-متوكسی فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2-[c پیران-5-اون 53
3-5) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5–پیرانو ]-3،2-[c پیران-5-اون 53
3-6) سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو ]3،2- [cپیران-5-اون 54
3-7) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوكسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو ]4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون 55
3-8) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون 56
3-9) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون 56
3-10) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]3،2-[c پیران-6-اون 57
3-11) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو]3،2-[c پیران-6-اون 58
فصل چهارم : طیفها و مراجع
طیفها 60
مراجع 80
فهرست شکلها
فصل اول
شکل(1-1) تعادل بین حلقهH 2-پیران با دی انون 2
شکل (1-2) تعادل بین ساختارهای حلقوی و غیر حلقوی در ترکیب استخلافدارH 2-پیران 3
شکل(1-3) تعادل بین α-پیرون با مزومر نمک پیریلیوم؛ γ-پیرون 3
شکل(1-4) موقعیتهای فعال در α- و γ-پیرون 4
شکل(1-5) سنتز پیران-2-اون با استفاده از β-كتواسترها 5
شکل(1-6) سنتزپیران-2-اون با استفاده از استرهای غیراشباع-α،β 6
شکل(1-7) سنتز پیران-2-اون ازطریق واكنش هترودیلز-آلدر 6
شکل(1-8) سنتز پیران-2-اون با استفاده از شیوه ی وارون واکنش گروه کربونیل 7
شکل(1-9) سنتز پیران-2-اون از سیكلوپنتادی انون اپوكسید 7
شکل(1-10) سنتز پیران-4-اون با استفاده ازواکنش ترکیبات انیدرید با پلی فسفریك اسید 8
شکل(1-11) سنتز‌γ-پیرون از طریق حد واسط دی استال 8
شکل(1-12) سنتز H2-پیران از طریق حدواسط دی انون 8
شکل(1-13) سنتز H2-پیران از طریق واكنش ویتیگ 9
شکل(1-14) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش عكس دیلز-آلدر 9
شکل(1-15) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش کاهش 10
شکل(1-16) سنتز H4-پیران با استفاده از واکنش هترو دیلز-آلدر 10
شکل(1-17) سنتز ترکیب پیرانوپیران از طریق آلكیل‌دار کردن تری استیك اسید لاكتون 10
شکل(1-18) سنتز ترکیبات پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراكمی β-كتواسترها با تری استیك اسید لاكتون 11
شکل(1-19) واکنش سنتز مشتق 3-استخلافدار پیرانوپیران 11
شکل(1-20) سنتز ترکیب پیرانوپیران با استفاده از واکنش تراکمی‌ مالون دی آمید با دو مولكول مالونیل كلرید 11
شکل(1-21) سنتز ترکیب پیرانوپیران با طریق واکنش الکتروسیکلی حد واسط اکساتری ان 12
شکل(1-22) واکنش سنتز ترکیب پیرانوپیران دی اُن 12
شکل(1-23) مقایسه قدرت بازی پیریمیدین با پیریدین 14
شکل(1-24) توزیع نسبی چگالی الكترونی مولكول پیریمیدین 15
شکل(1-25) پیریمیدینهای زیستی یوراسیل و تیمین 15
شکل(1-26) ) طول ها و زوایای پیوندی مولكول‌پیریمیدین 15
شکل(1-27) واکنش نیترودار كردن پیریمیدین 16
شکل(1-28) واکنش برم دار كردن پیریمیدین 16
شکل(1-29) واکنش فلوئور دار كردن پیریمیدین 17
شکل(1-30) واکنش ید دار كردن پیریمیدین 17
شکل(1-31) واكنش فرمیل دار كردن پیریمیدین 18
شکل(1-32) واکنش اكسیداسیون پیریمیدین 18
شکل(1-33) واکنش آب پوشی مستقیم هالوپیریمیدین در شرایط اسیدی و قلیایی 19
شکل(1-34) واكنش افزایشی پیریمیدین با استفاده از واكنشگرهای گرینیارد 19
شکل(1-35) واکنش جانشینی هسته دوستی هالو پیریمیدین با یون آلكوكسی 19
شکل(1-36) واکنش جابجایی هالوژن ترکیب دی هالو پیریمیدین در حضور HI 20
شکل(1-37) سنتز پیریمیدین از واکنش پروپینوئیل اورتان با آنیلین 20
شکل(1-38) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینوایمین با فرمالدهید 21
شکل(1-39) سنتز پیریمیدین از واکنش β-آمینو استر غیر اشباع با تركیب ایزوسیانات 21
شکل(1-40) سنتز پیریمیدین از واکنش اتیل 3-آمینو-2،4ی سیانو كروتونات با 2،2،2-تری كلرواستو نیتریل 21
شکل(1-41) سنتز پیریمیدین از واکنش N-فرمیل آمیدین با دی متیل مالونات 22
شکل(1-42) ) سنتز پیریمیدین از واکنش دیلز-آلدر آزادی ان‌ها با آلكینهای فقیر الكترون 22
شکل(1-43) سنتز پیریمیدین با استفاده از هم ارزهای β-دی آلدهید 23
شکل(1-44) سنتز پیریمیدین با استفاده از مالوناتهای استخلافدار 23
شکل(1-45) سنتز پیریمیدین از واکنش مالونونیتریل با تیواورهN –استخلافدار 23
فصل دوم
شکل(2-1) شمای کلی سنتز دو مرحله ای مشتقات پیرانوپیران (e-a124) و مشتقات پیریمیدوپیرانوپیران (e-a125) 25
شکل(2-2) مکانیسم تهیه ی مشتقات آریلیدن مالونونیتریل 26
شکل(2-3) مکانیسم سنتزمشتقات 2-آمینو-3-سیانو-4-(آریل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]2،3- [cپیران-5-اون 27
شکل(2-4) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوكسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون 28
شکل(2-5) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (4-متوكسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون 28
شکل(2-6) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4- (3-متوكسی فنیل) -7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون 29
شکل(2-7) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(3-کلروفنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو3،2- [cپیران-5-اون 30
شکل(2-8) واکنش سنتز 2-آمینو-3-سیانو-4-(4-فلوئورو فنیل)-7-متیل-H4،H5-پیرانو]3،2- [cپیران-5-اون 31
شکل(2-9) مکانیسم سنتزمشتقات 4-آمینو-5-(آریل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[cپیران-6- اون 32
شکل(2-10) مکانیسم واکنش جانبی تشکیل فراورده پیریمیدوپیرانوپیران-4-اون 34
شکل(2-11) واكنش تولید آمیدین 35
شکل(2-12) سنتز 4-آمینو-5-(4-متوكسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[c پیران-6- اون 36
شکل(2-13) الگوی پیشنهادی گسست (a125) 37
شکل(2-14) سنتز 4-آمینو-5-(4-متیل فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3-[c پیران-6- اون 38
شکل(2-15) الگوی پیشنهادی گسست (b125) 39
شکل(2-16) سنتز 4-آمینو-5-(3-متوکسی فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون 40
شکل(2-17) الگوی پیشنهادی گسست (c125) 41
شکل(2-18) سنتز 4-آمینو-5-(3-کلرو فنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون 42
شکل(2-19) الگوی پیشنهادی گسست (d125) 44
شکل(2-20) سنتز 4-آمینو-5-(4-فلوئوروفنیل)-8-متیل پیریمیدو] 4،5-[b-H5،H6-پیرانو ]2،3- [cپیران-6- اون 44
شکل(2-21) الگوی پیشنهادی گسست (e125) 46
شکل(2-22) واکنش های سنتز برخی مشتقات نفتالو پیرانوپیریمیدین 48

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *