پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
بازدید ها 404
فرمت فایل docx
حجم فایل 118 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 363

پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

فروشنده فایل

کد کاربری 3

کاربر

نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

در 363 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

مقدمه:

جغرافیای انسانی در دهه‌های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه‌ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی جغرافیا در حال نشو و نما می‌باشد بر مسایل مربوط به زنان و تقسیم کار جنسیتی تاکید می‌ورزد ضرورت طرح اینگونه سوالات از یک سو ناشی از آگاهی فزاینده جغرافیدانان در جهت بکارگیری قواعد و قوانین اجتماعی در تجزیه و تحلیلهای جغرافیایی بوده و از سوی دیگر به این دلیل بوده است که جهت انجام اصلاحات لازم برای رسیدن به چهارچوب عملی و نتیجه‌گیری صحیح از مسایل خاص اجتماعی- فضایی الزاماً بکارگیری ابزارها و تکنیکهای خاص این علم ضرورت می‌یابد.

بدین منظور در سال ۱۹۸۴ اولین کتابی که با دیدگاه جغرافیا و جنسیت تدوین شده بود به چاپ رسید این کتاب در حال حاضر خارج از چاپ می‌باشد.

ظهور علاقه‌ها و توجه بیشتر به شناخت موقعیت زنان در جغرافیای بریتانیا عمدتاً در اواخر ۱۹۷۰ آغاز گردید. در ایالات متحده و بریتانیا ابتدا در جهت برخورداری زنان و دسترسی برابر آنان به منابع از جمله اشتغال تاکید بیشتری صورت می‌گرفته و در پی آن زنان در تحقیقات جغرافیایی توجه بیشتر را کسب نمودند.

به دنبال آن به سرعت یک جغرافیای فمنیست واضحتری توسعه یافت که نه تنها بر موارد مطالعه جغرافیا بلکه به روش به کار رفته برای سازماندهی این دانش به منظور جلب نظرات بیشتر به امور زنان با دید انتقادی می‌نگریست. این انتقادات بیشترین بحثها را در طی ۱۵ سال در توسعه جغرافیا برانگیخته است.

جغرافی دانان فمنیست مدت زیادی این مساله را که در نظم حاکم توسط مردان نتایج جدی را در بر داشته و اینکه چه چیزی به عنوان دانش جغرافیای واقعی به حساب می‌آید و هم چه کسی می‌تواند چنین دانشی را گسترش دهد، مورد بحث قرار داده‌اند. آنها اصرار داشتند که جغرافیا یک سری فرضیات نامعین درباره اینکه مردان و زنان چه کاری انجام می‌دهند و اینکه آن نظمی که بر فضاها، مکانها و چشم‌اندازها متمرکز شده یک نظم مردانه است را مطرح می‌کند.

فهرست مطالب:

مقدمه: ۸

فصل اول ۱۱

طرح تحقیق ۱۱

۱-۱- بیان مساله: ۱۲

۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق: ۱۴

۱-۳- فرضیه: ۱۹

۱-۴- اهداف تحقیق: ۲۰

۱-۵- پیشینه تاریخی: ۲۱

پیشینه مطالعات در رابطه با زنان در ایران ۲۸

۱-۶- روش شناسی تحقیق: ۳۰

۱-۷- محدودیتهای پژوهش: ۳۶

۱-۸- تعریف اصطلاحات و واژه‌ها: ۳۷

زن در توسعه ۳۸

نیروی کاردستمزدی ۳۸

کارخانه برای کارفرما ۳۹

کاربرای خود ۴۰

کاریاوری ۴۰

کارخانوادگی بدون دستمزد ۴۱

فصل دوم ۴۲

کلیات و مبانی نظری پژوهش ۴۲

۲-۱- توسعه و اهداف آن «دیدگاههای نظری» ۴۳

۲-۲- توسعه با تاکید بر نقش زنان: ۴۹

۲-۳- دیدگاههای موجود در تئوری زن و توسعه: ۵۵

رفاه: ۵۵

فقرزدایی: ۵۷

برنامه‌های فقرزدایی و اشتغال‌زا برای زنان: ۵۸

۲-۴- نقش مشارکت زنان در اقتصاد روستایی ۶۴

۲-۴-۱- اهمیت اشتغال زنان در مناطق روستایی ۶۶

۲-۴-۲- جایگاه زنان در توسعه روستایی و کشاورزی ۷۰

۲-۴-۴- صنایع دستی ۸۰

۲-۴-۴-۱- تاریخچه صنایع روستایی در ایران ۸۰

۲-۵-۴-۲- اهداف ایجاد صنایع روستایی ۸۳

۲-۴-۴-۳- نقش زنان روستایی در تولید صنایع دستی ۸۳

۲-۴-۴-۴- اثرات صنایع روستایی بر اشتغال زنان روستایی ایران ۸۴

۲-۵- اهرم آموزش و کیفیت بهره‌گیری زنان: ۸۷

۲-۶- توسعه پایدار و نقش محوری زیست محیطی زنان روستایی: ۹۱

۲-۷- مسائل و مشکلات زنان روستایی ۹۶

فصل سوم ۱۰۶

کلیات و ویژگیهای طبیعی تالش ۱۰۶

۳-۱- موقعیت، حدود و وسعت: ۱۱۰

۳-۲- توپوگرافی: ۱۱۲

۳-۳- اقلیم ۱۱۶

۳-۳-۱- شرایط اقلیمی منطقه: ۱۱۶

۳-۳-۳- بارندگی: ۱۱۸

۳-۳-۴- رطوبت نسبی: ۱۲۰

۳-۳-۵- تبخیر: ۱۲۰

فصل چهارم ۱۲۲

نگرشی بر جغرافیای انسانی تالش ۱۲۲

۴-۱- توزیع و تراکم جمعیت: ۱۲۳

۴-۲- ساخت جنسی و سنی ۱۲۴

۴-۳- نیروی انسانی و اشتغال ۱۲۶

۴-۳-۱- جمعیت شاغل بر حسب گروههای عمده فعالیت: ۱۲۸

۴-۴- جمعیت و تغییرات آن: ۱۲۸

۴-۵-۱- میزان موالید در شهرستان تالش: ۱۳۱

۴-۵-۲- باروری: ۱۳۱

۴-۵-۳- مرگ و میر: ۱۳۲

۴-۵-۴- رشد جمعیت در شهرستان تالش: ۱۳۳

۴-۵-۵- مهاجرت در شهرستان تالش: ۱۳۳

۴-۶- وضع سواد و کیفیت آموزش ۱۳۵

۴-۶-۱- بررسی وضع سواد در شهرستان تالش: ۱۳۵

۴-۶-۲- آموزش: ۱۳۷

۴-۶-۳- نهضت سوادآموزی: ۱۳۸

۴-۷- بهداشت و درمان ۱۴۱

۴-۸- شاخصهای بهداشتی ۱۴۲

فصل پنجم ۱۴۳

۵-۱- عوامل موثر بر نقش و سهم زنان در فعالیتهای روستایی منطقه ۱۴۴

۵-۱-۱- بستر اکولوژیکی و عمومی منطقه مورد مطالعه: ۱۴۴

۵-۱-۲- بستر جمعیتی روستاهای منطقه مطالعاتی: ۱۴۷

حجم خانوار: ۱۴۹

۵-۱-۳- متغیرهای اکولوژیکی- اقتصادی در روستاهای شهرستان تالش: ۱۵۰

۵-۱-۴- سهم زنان در فعالیتهای اقتصادی روستا: ۱۵۲

۵-۱-۵- نقش و حیطه کارزنان در فعالیتهای غیر زراعی: ۱۵۵

۵-۱-۵-۱- دامداری و پرورش طیور: ۱۵۶

۵-۱-۵-۲- زنبورداری: ۱۶۱

۵-۱-۵-۳- نوغانداری: ۱۶۳

۵-۱-۵-۴- صنایع روستایی: ۱۶۶

صنایع تبدیلی – صنایع دستی: ۱۶۷

۵-۲- ویژگیهای اجتماعی – اقتصادی فعالیتهای زنان روستایی منطقه ۱۷۱

۵-۲-۱- تفاوتهای جنسی در نحوه بهره گیری از سواد و تأثیر آن بر اقتصاد روستایی منطقه: ۱۷۱

۵-۲-۲- کم و کیف درگیری زنان در انواع فعالیتها: ۱۷۴

۵-۲-۳- منزلت اجتماعی و اشتغال زنان: ۱۸۴

۵-۲-۴- جایگاه اشتغال زنان و درآمد خانوار در منطقه: ۱۸۸

۵-۲-۵- نقش و جایگاه تصمیم گیری و مدیریتی زنان در امور تولیدی وخانوادگی: ۱۹۵

۵-۳- نقش زنان روستایی تالش در حمایت و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست: ۲۰۲

فصل ششم ۲۰۸

نتیجه گیری: ۲۰۹

آموزش زنان = آموزش جامعه ۲۱۰

نقش سازمانهای غیر دولتی NGO و مشارکت زنان در پروژه‌های توسعه: ۲۱۳

سیاست ملی‌زنان روستایی جمهوری اسلامی ایران: ۲۱۸

حفظ کیان خانواده: ۲۲۰

کاهش فقر و تأمین عدالت اجتماعی: ۲۲۱

سیاستها: ۲۲۳

تأمین نیازهای بهداشتی: ۲۲۳

ارتقای منزلت زنان روستایی: ۲۲۵

فهرست منابع مأخذ فارسی: ۲۲۶

فهرست منابع و ماخذ لاتین:

تحقیق نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و در جامعه | html

31 ژانويه 2018 … دانلود تحقیق نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی – اقتصادی و… در جامعه. جغرافیای انسانی در دهه های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه ای اتخاذ گردیده است. یکی از موضوعات بالقوه قدرتمندی که در تحقیقات میدانی …
نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و.. در جامعه | سکه دانلود – p9d.ir

12 ژانويه 2018 … نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و.. در جامعه: Read the results of your experiments on نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و.. در جامعه here. … سکه دانلود – {سکه دانلود} نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و.. در جامعه فایل بصورت ورد (قابل ویرایش) و در 363 صفحه می باشد. مقدمه: جغرافیای انسانی در دهه …
نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و.. در جامعه | هادی دانلود – p9d.ir

10 ژانويه 2018 … نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی اقتصادی و.. در جامعه. فایل بصورت ورد (قابل ویرایش ) و در 363 صفحه می باشد. مقدمه: جغرافیای انسانی در دهه های اخیر دستخوش تحولات مهمی گردیده که این تغییرات نه تنها در روش بلکه در محتوا ظهور یافته است. در این راستا مطالب جدیدی مطرح شده و عناوین تازه ای اتخاذ گردیده است. یکی از …
پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شوید عنوان محصول دانلودی:پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه)) را در ادامه مطلب ببینید پایان نامه …
رزومه – مهدی طالب – دانشگاه تهران

راهنمایی پایان نامه. بررسی و تحلیل برنامه ها و اقدامات طرح توسعه منطقه ای سلسله در زمینه های اجتماعی – فرهنگی و اقتصادی در منطقه الشتر، محمدباقر امیری، دانشگاه تهران ، 1394/11/04. فعالیتهای اجرایی. سردبیر مجله توسعه روستایی (نامه علوم اجتماعی سابق)، 1388/07/01، 1394/01/01، ایران، تهران; عضو اندیشکده امور اجتماعی مرکز الگوی …
جامعه مدنی و حقوق زنان – بانک مقاله و تحقیق و پروژه | ایران داک | IRANDOC

براي مشخص شدن وضعيت زنان در ايران پس از انقلاب، شاخص هاي مهمي بايد مورد بحث قرار گيرد. در اين راستا با بررسي وضعيت مشاركت سياسي زنان، حضور زنان در رسانه هاي نوشتاري و ديداري و همچنين فعاليت زنان در سازمان ها و نهادهاي مختلف دولتي و غير دولتي مي تواند معيار حقوق زنان را در جامعه ايراني مشخص و مورد سنجش و ارزيابي قرار …
عناوین و موضوعات پیشنهادی برای پژوهش در حوزه زن و خانواده

در همین راستا کارگروه مطالعات زنان و خانواده، شورای تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی، موضوعات و محورهای زیر را جهت تدوین مقاله، پایان نامه و طرح های پژوهشی پیشنهاد می نماید. محور موضوعات پژوهشی بايسته ها وچشم انداز خانواده. ارائه الگوي اسلامي ايراني فعاليتهاي اجتماعي اقتصادي زنان در رويکرد خانوادهگرا; ارزيابي کتابهاي درسي …
پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه …

8 مه 2017 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب. پایان نامه …
پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه

24 جولای 2017 … سخن روز: دشواریهای بزرگی که ما با آنها روبرو هستیم، نمیتوان با همان دیدگاهی که آنها را پدید آورده است، از بین برد. عنوان محصول دانلودی:پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست . فهرست ، چکیده و لینک دانلود((پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای …
استفاده از توانمندی های زنان موانع بسیاری را رفع می کند – ایرنا | خبر …

حضرت زهرا (س) کسی است که در جامعه به شدت مردانه، خشک و همراه با جاهلیت عرب ایستاد و از حق دفاع کرد و به پشتوانه ایشان بود که ولایت امیرالمونین تثبیت شده و شیعه قوام یافت. ترکان با اشاره به ضرورت حضور زنان در فعالیت ها و اقدامات اجتماعی، اظهار داشت: در جامعه فعلی اگر زنان در نقش های اجتماعی ظاهر نشوند، … پایگاه خبری ذاکر ۲ …
دسترسی بانوان به منابع باید افزایش یابد | – علیرضا رشیدیان – جماران

17 ساعت قبل … وی اظهار کرد: این نقش مانع از حضور زنان در عرصه های اقتصادی، فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی در جامعه نیست بلکه به تمام این نقش ها معنا و جهت می دهد. وی با بیان اینکه بانوان فرهیخته در جامعه مسائل بانوان را بهتر درک می کنند، گفت: بانوان فرهیخته در توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی باید به مسئولیت خود …
لایحه «تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت» نهایی شد – فرارو

14 ساعت قبل … معاون زنان و خانواده رییس جمهور گفت: لایحه تامین امنیت اجتماعی زنان در مقابل خشونت توسط دولت نهایی شده است و باید به سرعت پس از بررسی توسط … است به نحوی که برای داشتن جامعه سالم و حتی اقتصاد سالم باید خانواده سالم در اختیار داشت و سلامت خانواده نیز شاخصهای فرهنگی و اجتماعی را ارتقاء و توسعه میبخشد.
دسترسی بانوان به منابع باید افزایش یابد | پایگاه خبری جماران – امام …

وی اظهار کرد: این نقش مانع از حضور زنان در عرصه های اقتصادی، فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی در جامعه نیست بلکه به تمام این نقش ها معنا و جهت می دهد. … زن را در برداشتن حجاب برای حضور در اجتماع می دانند، اظهار کرد: خداوند جاذبه هایی در زن قرار داده که در حضور جمع باید محفوظ بماند و بانوان بتوانند به صورت ایمن در جامعه به فعالیت بپردازند.
زنان ایفاگر نقش های حقیقی خود در جامعه باشند – شهرآرا آنلاین – تی نیوز

5 ساعت قبل … مشاور شهردار مشهدمقدس در امور بانوان خاطر نشان کرد: همه تلاش و دغدغه مدیریت شهری در آن است که بتواند در این دوره فعالیت طرحی نو دراندازد و گامی بزرگ در راستای توسعه و آبادانی هر چه بیشتر مشهد مقدس بردارد. رونمایی از دوهفته نامه شهربانو باهدف بررسی مطالبات زنان مدیرعامل موسسه فرهنگی شهرآرا نیز در این مراسم گفت: …
مهتاب کرامتی – ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد

کرامتی نقش اصلی زن را در شماری از فیلمهای درام ایرانی و تاریخی بازی نموده، کارنامهٔ بازیهای درخشندهٔ او دربرگیرندهٔ نقشآفرینیهای فیروزه در بیست (۱۳۸۷) که برای آن … با یونیسف، از کنشگران حقوق زنان و امور اجتماعی آنان است، به مدیریت هنری و داوری روی آورده، به دکلمهخوانی پرداخته و در صنعت پوشاک و طراحی مد نیز فعالیت دارد.
سایت خبری تحلیلی تابناك|اخبار ایران و جهان|TABNAK

پر بیننده ترین سایت خبری تحلیلی فارسی زبان جهان|اخبار سیاسی اخبار فرهنگی اخبار اجتماعی اخبار اقتصادی اخبار ورزشی در سایت تابناک.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی زنان …

8 ساعت قبل … رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی زنان در کنار اولویت دادن به مسئولیت در کانون خانواده معنا پیدا می کند و مناسبت ترین زمینه برای فعالیت اجتماعی بانوان، عرصه های علمی است – / #زنان#نقش#واحد#حضرت#اصلاح# خانواده#اجتماعی#جویبار#جامعه.
وقف ظرفیتهای اقتصادی مهمی در کشور دارد/ مجلس آماده مشارکت در ترویج …

8 ساعت قبل … رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی وقف در کشور بر احیای موقوفات و تغییر نگاه جامعه به فرهنگ وقف تاکید کرد. … و امامان معصوم (ع) وجود داشته و دستاورد های آن میتواند کمک زیادی به افراد جامعه کند و همچنین آثار آن در حوزه خدمات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بسیار آشکار است.
خرید و دانلود پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در …

لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم به صفحه دانلود فایل(پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید. شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز فایل{پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و … در جامعه}را دانلود خواهید کرد پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و …
موازیکاری فرهنگی نتیجه عدم رصد/ تولیدکننده فرهنگی حمایت … – IQNA

15 ساعت قبل … موازیکاری فرهنگی نتیجه عدم رصد/ تولیدکننده فرهنگی حمایت اقتصادی شود. گروه جامعه معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در تبیین نقاط ضعف عملکرد دستگاهها در زمینه تولید محصول فرهنگی، گفت: وقتی همه دستگاهها روی به یک موضوع میآورند و موازی کاری صورت میگیرد یعنی رصد دقیقی از جریان …
ایرنا – صادرات غیرنفتی استان مرکزی به یک میلیارد دلار رسید

1 روز پیش … اراک – ایرنا – استاندار مرکزی گفت: صادرات غیرنفتی این استان با پیگیری سیاست های هدفمند اقتصادی در سال جاری به مرز یک میلیارد دلار رسید. … در پایان این نشست 2 سند ارتقای تاب آوری اجتماعی و توسعه زنان و خانواده استان مرکزی توسط معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده امضاء شد. استان مرکزی …
پایگاه اطلاع رسانی استانداری مرکزی

معاونت سیاسی ، امنیتی و اجتماعی … معاونت هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع ….. آقازاده استاندار مرکزی در نشست ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی شهرستان خمین، گفت: بهره برداری از طرح های در دست اقدام در شهرستان خمین نقش مهمی در رونق اقتصادی ، کاهش نرخ بیکاری و افزایش جمعیت این شهرستان دارد لذا باید در به انجام رسیدن …
در نشست انجمن زنان ناشر چه گذشت؟ | ایسنا | خبروان

1 روز پیش … مسائل و مشکلات زنان جامعه ایران در نشست روز جهانی زن که توسط انجمن زنان ناشر برگزار شده بود، مطرح شد. … او همچنین با اشاره به تاثیر فعالیتهای زنان آزادیخواه ایران از تغییرات جهانی اظهار کرد: اخبار این تغییرات و جنبشها و اصلاحات اجتماعی اروپا از راههای مختلف از روزنامه و مجلات گرفته تا مسافران و تاجران به ایران …
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: صفحه اصلی

کریدور فاوا مهمترین پروژه اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. آذری جهرمی … مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان قم توسط معاونت توسعه مدیریت هماهنگی و امور پشتیبانی و رییس شورای فرهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد ت …. خلاصه ای از برنامه های اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی با تمرکز بر WSIS Prizes 2017 …
خرید آنلاین پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در …

دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پایان نامه نقش زنان در فعالیتهای اجتماعی،اقتصادی و … در جامعه برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در خرید های اینترنتی اطمینان از …
تلاش نهادهای اثرگذار سبب تسهیل فعالیت دانش بنیان و اشتغالزایی …

14 ساعت قبل … رییس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به ایجاد محیط مساعد کسب و کار استارتاپها و شرکتهای دانش بنیان به عنوان مهمترین رسالت مسئولان استانی اظهار کرد: اگر محیطی مساعد برای ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان و استارتاپی فراهم سود و فرهنگ اقتصاد دانش بنیان به مثابه یک ضرورت عمومی جامعه را در بر گیرد، خلق …
استیضاح یا تاوانی برای یک نامه – سرپوش

14 ساعت قبل … اینروزها دربهارستان صحبت از استیضاح یکی از وزرای پرحاشیه و البته قدیمی حسن روحانی است؛ علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی. … به گفته صادقی: «در این مقطع زمانی که درگیر پاداش پایان سال، ترغیب کارفرمایان برای توسعه تولید ایجاد اشتغال هستیم، به نفع اقتصاد کشور و معیشت کارگران نیست …
تفاهمنامه سازمان تعزیرات حکومتی و نیروی انتظامی/ پیشگیری از قاچاق …

7 ساعت قبل … تفاهم نامه همکاری نیروی انتظامی و سازمان تعزیرات حکومتی توسط فرمانده ناجا و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی و با هدف پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز امضا … فعالیت اثربخشی در احقاق حقوق مردم داشته، با امضای این تفاهم نامه و برنامه ریزی منسجم تر تاثیر بیشتری در پیشگیری و مقابله با قاچاق داشته باشد.
روزنامه رسالت | شماره :9176 | تاریخ 1396/12/21

صفحه نخست آخرین شماره · شناسنامه · در باره ما · ویژه نامه · پیوند ها · تماس با ما. فهرست . صفحه اول. 1. سیاسی. 2 · 3. اقتصادي. 4. شهرستان. 5. گزارش. 6. رسالت ديپلماتيك. 7. بين الملل. 9. اجتماعی. 10. ورزش. 11. صفحه آخر. 12. آرشیو. انتخاب نشریه. —, دوشنبه 21 اسفند 1396 · یکشنبه 20 اسفند 1396 · شنبه 19 اسفند 1396 · پنج شنبه 17 …
برنامهریزی و اصلاح طرحهای حوزه جوانان – ایسنا

8 ساعت قبل … همچنین حمایت از ۷۵ رساله و پایاننامه و مشارکت ۱۳۰ استاد دانشگاه از ۳۱ استان کشور در حوزه مسائل پژوهشی از جمله مصادیق همکاری وزارتخانه با دانشگاهها هستند. رئیس مرکز مطالعات و … حمایت از فعالیتهای پژوهشی استانهایی که هرکدام نقش موثری در المپیک ۲۰۲۰ دارند نیز از دیگر برنامههایی هستند که را دنبال میکنیم.

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *