ساخت کامپوزیت AlZircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت

ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت

كامپوزیت های AlZrSiO4 به دلیل خواص استحکامی و مقاومت سایشی بالای خود كاربردهای زیادی در صنایع نظامی، هوا فضا و غیره دارند روش متالورژی پودر از جمله مناسب ترین روشهای ساخت کامپوزیت ها می باشد
دسته بندی مهندسی مواد
بازدید ها 917
فرمت فایل doc
حجم فایل 33106 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 111

ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی با عنوان

ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت

چكیده
كامپوزیت های Al-ZrSiO4 به دلیل خواص استحکامی و مقاومت سایشی بالای خود كاربردهای زیادی در صنایع نظامی، هوا فضا و غیره دارند. روش متالورژی پودر از جمله مناسب ترین روشهای ساخت کامپوزیت ها می باشد. یکی از مهمترین مزایای این روش در مقایسه با روشهای ذوبی این است که درجه حرارت فرآیند در این روش پایین تر است، به همین دلیل از برهم کنش بین فاز زمینه و تقویت کننده و ایجاد فازهای ناخواسته ناشی از آن جلوگیری می شود. بدین منظور ابتدا پس از انتخاب آلیاژ مورد نظر و همچنین زیركن، دو دما جهت تف جوشی مدنظر قرار گرفت و تف جوشی در دماهای ۶۰۰ و c°۶۵۰ انجام شد.
میزان زیركن جهت هر كامپوزیت به مقدار ۵/۱، ۵/۲، ۵/۳، ۵، ۱۰، ۱۵، و ۲۰ درصد حجمی منظور شد.. در این پروژه مطالعه بر روی پارامترهای کسر حجمی و دمای تف جوشی، خواص مكانیكی و همچنین ریزساختار این كامپوزتها، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد كه خواص مكانیكی همچون استحكام فشاری و سختی برای نمونه های تف جوشی شده در c°۶۵۰ در مقایسه با نمونه های مشابه ساخته شده از وضعیت مطلوبتری برخوردار هستند. همچنین این خواص با افزایش كسر ذرات تا ۵% حجمی افزایش قابل ملاحظه ای نسبت به نمونه خالص یافته اند. الگوی پراش اشعه X نیز حضور فاز ZrSiO4 را تایید نموده است. به علاوه، مطالعات میكروسكوپ نوری و الكترونی نشان می دهد که توزیع ذرات ZrSiO4 در داخل زمینه نیز در مورد نمونه های کامپوزیتی کاملا یكپارچه بوده و بطور كلی نتایج نشان می دهد که تولید این كامپوزیتها به روش متالورژی پودر موفقیت آمیز بوده است.
كلمات كلیدی:

کامپوزیت Al/Zircon

كامپوزیت زمینه فلزی

آلومینیم

زیرکن

متالورژی پودر

تف جوشی

فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: مروری بر منابع

۲-۱- کامپوزیت ها و انواع آن

۲-۱-۱- کامپوزیت‌های زمینه پلیمری PMCS
۲-۱-۲- کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی CMCS
۲-۱-۳- کامپوزیت‌های کربن – کربن CCCS
۲-۱-۴- کامپوزیت‌ها با زمینه بین فلزی IMCS
۲-۱-۵- کامپوزیت‌های زمینه فلزی MMCS

۲-۱-۶- انواع تقویت‌کننده‌ها و خواص آنها

۲-۱-۷- معرفی فلزAl بعنوان فاز زمینه کامپوزیت
۲-۱-۸- معرفی خواص زیرکن

۲-۱-۹- دلایل استفاده از کامپوزیت Al-Zircon و کاربرد آن

۲-۲- روش های تولید کامپوزیت های زمینه فلزی
۲-۲-۱- روش گردابی
۲-۲-۲- روش کمپوکستینگ
۲-۲-۳- روش ریخته گری کوبشی
۲-۲-۴- روش ریخته‌گری فشار بالا
۲-۲-۵- روش رخنه‌دهی
۲-۲-۶- روش درجا
۲-۲-۷- روش شکل دهی توسط اسپری
۲-۲-۸- روش متالورژی پودر

۲-۲-۹- مزایا و معایب استفاده از روش متالورژی پودر برای تولید کامپوزیت

۲-۳: کامپوزیت های زمینه آلومینیمی تقویت شده با زیرکن
۲-۳-1: توزیع ذرات زیرکن در نمونه ها
۲-۴- تاثیرفرآیند پروسه ساخت برریزساختار
۲-۴-۱: خواص مكانیكی كامپوزیتهای Al-Zircon
۲-۴-۱-۱: تاثیر کسر حجمی
۲-۴-۱-۲- تاثیر روش تولید و اندازه ذره
۲-۴-۱-۳- تاثیر مواد افزودنی
۲-۴-۲- اثر مقدار و اندازه ذارت 4ZrSiO بر روی چگالی
۲-۴-۳- اثر مقدار و اندازه ذرات Zircon بر روی سختی

۲-۴-۴- اثر مقدار و اندازه ذارت تقویت كننده بر استحکام فشاری و کششی، مدول یانگ وتغییر طول تا شکست

۲-۴-۵- اثر مقدار واندازه ذرات Zircon بر ریزساختار کامپوزیت Al-Zircon

2-4-6-اثر دمای تف جوشی بر روی خواص و ریزساختارکامپوزیت
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱- مشخصات مواد اولیه
۳-۲- تجهیزات
۳-2-۱- تجهیزات لازم برای ساخت قطعه
۳-2-2- تجهیزات مربوط به بررسی خواص نمونه ها
۳-۳- آماده سازی نمونه ها
۳-۳-۱- ساخت كامپوزیت های Al- ZrSiO4
۳-۴- روش انجام آزمایش
3-4-1-اندازه گیری چگالی
3-4-2اندازه گیری سختی
۳-۴-۳- مطالعات میکروسکوپ نوری

۳-۴-4- مطالعات میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)

3-4-5- آزمایش فشار
3-4-۶- پراش اشعه X (XRD)
فصل چهارم : نتایج و بحث
۴-۱- بررسی نتایج آزمایش چگالی

4-1—1- اثر مقدار ذرات زیركن بر چگالی قطعات تف جوشی شده

4-1-2-اثر دمای تف جوشی بر روی چگالی کامپوزیت Al-Zircon

۴-۲- بررسی نتایج آزمایش سختی کامپوزیت Al-Zircon
4-2-1- اثر درصد حجمی ذرات زیرکن بر سختی کامپوزیت Al-Zircon
4-2-2-اثر دمای تف جوشی بر روی سختی کامپوزیت Al-Zircon

۴-۳- بررسی نتایج آزمایش فشار کامپوزیت های Al-Zircon

4-3—1- اثرمقدار تقویت‌کننده بر تنش تسلیم، استحکام فشاری و تغییر طول تا شکست کامپوزیتAl-Zircon
4-3-2-اثردمای تف جوشی بر روی تنش تسلیم، استحکام فشاری و تغییر طول تا شکست کامپوزیت Al-Zircon

۴-۴- بررسی تصاویر میکروسکوپ الکترونی

۴-۴-۱- اثر مقدار ذرات زیرکن بر روی ریزساختار کامپوزیت Al-Zircon

۴-۴-۲- اثردمای تف جوشی بر روی ریزساختار کامپوزیت
۴-۵- بررسی تصاویر میکروسکوپ نوری
۴-۶- بررسی نتایج آزمایش پراش اشعه X
۴-۶-۱- پودر زیرکن
۴-۶-۲- كامپوزیت آلومینیم – زیرکن
فصل پنجم (نتیجه گیری)
۵- نتیجه گیری
پیشنهادها برای ادامه كار
مراجع
فهرست جداول
جدول۲-۱: خواص دیرگداز زیرکن[۱۵].
جدول ۲-۲ . مقایسه خواص روشهای مختلف تولید کامپوزیت زمینه Al [۱۸] .
جدول ۲-۳. تغییرات چگالی با تغییرات مقدار تقویت کننده [۸].
جدول۲-۴.تغییرات چگالی و سایر خواص با تغییر درصد حجمی و اندازه تقویت کننده [۲۲].
جدول۲-۵ . مقادیراستحکام فشاری نهایی کامپوزیت با تغییر مقدار تقویت کننده [۸].
جدول ۳-۱: تركیب شیمیایی پودر ZrSiO4مورد استفاده.
جدول ۳-۲ . نسبت پودرهای مورد استفاده برای تولید کامپوزیت.
جدول ۳-۳ . مشخصات نمونه های مورد استفاده در این پژوهش.
جدول ۳-۴ . ترکیب شیمیایی محلول اچ کلر [۶۴].
جدول ۴-۱ : تغییرات چگالی و چگالی نسبی با تغییر مقدار تقویت کننده و دمای تف جوشی.
جدول ۴-۲ : تغییرات مقدار سختی کامپوزیت ها با تغییر مقدار ذرات زیرکن و دمای تف جوشی.
فهرست تصاویر
شكل ۲-۱ . طبقه بندی مواد كامپوزیت]۱۲[.
شکل ۲-۲: نمایش یک کریستال طبیعی zircon تک بلور [۱۵].
شکل ۲-۳: نمایش صفحات کریستالی zircon تک بلور [۱۵].
شکل ۲-۴: نمایی از شبکه کریستالی پیچیده zircon [۱۶].
شكل۲-۵. روشهای ساخت كامپوزیت های زمینه فلزی [۱۲].
شكل ۲-۶ . سهم روشهای مختلف تولید كامپوزیت های زمینه فلزی در صنعت [۱۳].
شکل ۲- ۷ . شمایی ازتولید کامپوزیت زمینه فلزی به روش گردابی [۱۷].
شکل ۲-۸ . شمایی از روش شکل دهی توسط اسپری فلز مذاب [۳۱].
شكل۲-۸ . نمایی از فرآیند پرس سرد ایزواستاتیک [۱۸].
شكل۲-۹ . نمایی از فرآیند پرس بوسیله سمبه و ماتریس [۱۸].
شكل۲-۱۰ . تعدادی از فرآیندهای رایج اكستروژن در متالورژی پودر [۱۹].
شکل ۲-۱۱ . فرآیند های متداول متالورژی پودر [۱۹].
شکل ۲-۱۲ . شماتیکی از فرایند اتصال از طریق انتقال اتمها به نقاط گردنی در هنگام تف جوشی [۲۰].
شکل ۲-۱۳ . شماتیکی از تغییرات میکروسکوپی در هنگام تف جوشی [۲۰].
شکل۲-۱۴: کامپوزیت های زمینه آلومینیومی، (a حاوی ذرات آلومینا ۴۴-۷۴µm ، b) حاوی ذرات آلومینا ۷۴- ۱۰۵ µm
، c) حاوی ذرات زیرکن۴۴-۷۴µm و d)حاوی ذرات زیرکن۷۴- ۱۰۵ µm [۲۸].
شکل۲-۱۵. دیاگرام دوتایی 2SiO-2ZrO.
شکل ۲-۱۶: تغییرات سختی نمونه های کامپوزیتی تقویت شده با آلومینا و زیرکن با اندازه ذرات مختلف [۲۸].
شكل۲- ۱۷: نرخ سایش کامپوزیت های مختلف زمینه آلومینیمی و آلومینیم خالص [۲۸].
شكل۲- ۱۸: کاهش حجم در طی سایش کامپوزیت های مختلف زمینه آلومینیمی و آلومینیم خالص [۲۸].
شکل ۲- ۱۹ : شکل الکترونی سطح سایشی a)نمونه حاویSiC b) حاوی زیرکن(۴۴-۷۴µm) و c)حاوی زیرکن (۷۴-۱۰۵µm)[۲۸].
شكل۲- ۲۰: شکل میکروسکوپی سطح سایشی نمونه های a) آلومینیوم خالص b)حاوی ذرات آلومینا ۴۴-۷۴µm
c) حاوی آلومینا ۷۴-۱۰۵µm d)حاوی زیرکن۴۴-۷۴µm و e)حاوی زیرکن۷۴- µm ۱۰۵[۲۸].
شکل ۲-۲۱ . کاهش چگالی کامپوزیت با افزایش درصد حجمی تقویت کننده [۲۲].
شکل ۲-۲۲. افزایش تخلخل با افزایش تقویت کننده [۲۲].
شکل ۲-۲۲ . افزایش چگالی با افزایش مقدار و اندازه ذرات تقویت کننده [۱۸].
شکل ۲-۲۳ . افزایش تخلخل با افزایش درصد وزنی تقویت کننده [۱۸].
شکل ۲-۲۴ . تغییرات سختی با تغییر مقدار و اندازه ذارت [۱].
شکل ۲-۲۵ . تغییرات سختی با تغییر مقدار ذارت آلومینا [۵].
شکل ۲-۲۶ . افزایش استحکام فشاری با افزایش مقدار تقویت کننده [۳۱].
شکل ۲-۲۷ . نمودار فشار ماده کامپوزیتی حاوی ذرات BN [۸].
شکل۲-۲۸ . کاهش تغییر طول با افزایش مقدار تقویت کننده [۲۲].
شکل ۲-۲۹ . افزایش استحکام تسلیم با افزایش مقدار SiC برای آلیاژ Al-Cu–Mn [۲۲].
شکل ۲-۳۰ . افزایش استحکام کششی با افزایش مقدار SiC برای آلیاژ Al-Cu–Mn [۲۲].
شکل ۳-۱ . تصویر میکروسکوپ الکترونی از پودر آلومینیوم مورد استفاده.
شکل ۳-۲ . آسیاب گلوله ای- سیاره ای مورد استفاده دراین تحقیق.
شكل۳-۳.تصویر دستگاه پرس سرد ایزواستاتیک.
شکل ۳-۴ . تصویر کوره تف جوشی به همراه لوله آلومینایی و درپوش آن.
شکل ۳-۵ . تصویر دستگاه اندازه گیری چگالی در این پژوهش.
شکل ۳-۶ . تصویر تعدادی از نمونه های کامپوزیتی ساخته شده در این پژوهش.
شکل ۳-۱۲ . تصویر دو نمونه کامپوزیتی این پژوهش پس از آزمایش فشار.
شکل ۴-۱ : اثر درصد حجمی زیرکن بر چگالی کامپوزیت Al-Zircon.
شکل ۴-۲ : اثر درصد حجمی زیرکن بر چگالی نسبی کامپوزیت Al-Zircon.
شکل ۴-۳ : اثردمای تف جوشی بر چگالی و مقایسه چگالی های بدست آمده با چگالی تئوری.
شکل ۴-۴ : اثردمای تف جوشی بر چگالی نسبی.
شکل ۴-۵ : اثر درصد حجمی زیرکن بر سختی کامپوزیت Al-Zircon.
شکل ۴-۶ : اثر دمای تف جوشی بر سختی کامپوزیت ها.
شکل ۴-۷ : اثر درصد حجمی زیرکن بر تنش تسلیم کامپوزیت Al-Zircon.
شکل ۴-۸ : اثر درصد حجمی زیرکن بر استحکام فشاری کامپوزیت Al-Zircon.
شکل ۴-9: اثر درصد حجمی زیرکن بر تغییر طول تا شکست کامپوزیت Al-Zircon.
شکل۴-۱۰ : اثر دمای تف جوشی و مقدار ذرات زیرکن برتنش تسلیم کامپوزیت Al-Zircon.
شکل۴-۱۱ : اثر دمای تف جوشی و مقدار ذرات زیرکن بر استحکام فشاری کامپوزیت Al-Zircon.
شکل۴-۱۲ : اثر دمای تف جوشی و مقدار ذرات زیرکن برتغییر طول تا شکست کامپوزیت Al-Zircon.
شکل ۴-۱۳ : تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon حاوی ۵/۲ درصد حجمی زیرکن.
شکل ۴-۱۴ : تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon حاوی ۵/۳ درصد حجمی زیرکن.
شکل ۴-۱۵ : تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon حاوی ۵ درصد حجمی زیرکن.
شکل ۴-۱۶ : تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon حاوی ۱۰ درصد حجمی زیرکن.
شکل ۴-۱۷ : تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon حاوی ۱۵درصد حجمی زیرکن.
شکل ۴-۱۸ : تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon حاوی ۲۰ درصد حجمی زیرکن می باشد.
شکل ۴-۱۹ : تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon حاوی ۱۵ درصد حجمی زیرکن.
شکل۴-۲۰: تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon حاوی۲۰ درصد حجمی زیرکن.
شکل ۴-۲۱ : تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon تف‌جوشی شده در دمای ۶۰۰ به مدت۶۵ دقیقه.
شکل ۴-۲۲ : تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon تف‌جوشی شده در دمای ۶۵۰ به مدت۶۵ دقیقه.
شکل ۴-۲۳ : تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon تف‌جوشی شده در دماهای ۶۰۰ به مدت۶۵ دقیقه ‌.
شکل ۴-۲۴ : تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon تف‌جوشی شده در دماهای ۶۳۰ به مدت۶۵ دقیقه ‌.
شکل ۴-۲۵ : تصویر میکروسکوپ الکترونی نمونه کامپوزیت Al-Zircon تف‌جوشی شده در دماهای ۶۵۰ به مدت۶۵ دقیقه ‌.
شکل ۴-۲۶ : تصویر میکروسکوپ نوری نمونه کامپوزیت Al-Zircon تف جوشی شده در دمای ۶۵۰ به مدت ۶۵ دقیقه.
شکل ۴-۲۷ : تصویر میکروسکوپ نوری نمونه کامپوزیت Al-Zircon محتوی ۵/۳درصد حجمی زیرکن.
شکل ۴-۲۸ : تصویر میکروسکوپ نوری نمونه کامپوزیت Al-Zircon محتوی ۵ درصد حجمی زیرکن.
شکل ۴-۲۹ : تصویر میکروسکوپ نوری نمونه کامپوزیت Al-Zircon محتوی ۱۰درصد حجمی زیرکن.
شکل ۴-۳۰ : تصویر میکروسکوپ نوری نمونه کامپوزیت Al-Zircon محتوی ۱۵درصد حجمی زیرکن.
شكل(۴-۳۱) : نمودار پراش اشعه X پودر زیرکن مورد استفاده در این تحقیق.
شكل(۴-۳۲) : نمودار پراش اشعه X کامپوزیت آلومینیم-زیرکن حاوی ۱۰% زیرکن تفت جوشی شده شده در دمای C °۶۵۰ .

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل …

18 فوریه 2018 … ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص کامپوزیت: فروش مقاله و ترجمه مقاله با عنوان ساخت … به علاوه، مطالعات میکروسکوپ نوری و الکترونی نشان می دهد که توزیع ذرات ZrSiO 4 در داخل زمینه نیز در مورد نمونه های کامپوزیتی کاملا یکپارچه بوده و بطور کلی نتایج …
ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل …

15 فوریه 2018 … پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی شناسایی و انتخاب مواد مهندسی با عنوان. ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص کامپوزیت. چکیده. کامپوزیت های Al-ZrSiO4 به دلیل خواص استحکامی و مقاومت سایشی بالای خود کاربردهای زیادی در صنایع نظامی، هوا فضا و غیره دارند.
بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت زیرکن,تف …

18 ژانويه 2018 … Home » بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت زیرکن,تف جوشی, دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی,ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت,كامپوزیت زمینه فلزی,کامپوزیت AlZircon,کامپوزیت زیرکن,متالورژی پودر …
فرآیندهای ساخت پودر

ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر … ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند ب … تعدادی از فرآیندهای رایج اکستروژن در متالورژی پودر []. شکل. فرآیند های متداول متالورژی پودر []. شکل. شماتیکی … بیشتر بدانید >> …
چاپ – دانشگاه تهران

بررسی امکان ایجاد پوشش حاوی سرب و کبالت بر روی آندهای سربی مورد استفاده در فرایند الکترووینینک مس به روش آبکاری الکتریکی پالسی و بررسی رفتار خوردگی آن، میکاییل عیسی خانی زکریا، دانشگاه تهران، 1390/10/28; بررسی تاثیر افزودن نانو ذرات AL2O3 بر خواص پوشش های Ni-B اعمال شده به رشو الکترولس، رضا فایزی …
دکتر دیواندری – دانشگاه علم و صنعت ایران –

67, محمد مهدی جلیلوند, بررسی اثر عناصر کاهش دهنده اکسیداسیون در سیستم منیزیم- آلومینیم به روش ساندویچ اکسید-فلز- اکسید OMO, دکتر مهدی دیواندری- دکتر حسن ثقفیان. 66, میلاد دل پیشه, بررسی اثر لایه میانی و متغیر های فرآیند جوشکاری اصطکاکی همزنی ((FSW نقطه ای بر ریز ساختار و خواص مکانیکی اتصال غیر مشابه Al/Mg …
نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران – سیویلیکا

13 ساخت کامپوزیت زمینه پلیمری با ذرات فلزی و بررسی عوامل تاثیر گذاربرحفاظت موثر در برابر تداخل امواج الکترومغناطیسی آن 14 ساخت کامپوزیت زمینه پلیمری با ذرات … 16 سنتز پودر مغناطیسی هگزافریت باریم به روشهای SHS و سل- ژل احتراقی و بررسی رفتار آنها در حین فرایند زینتر 17 سنتز مولیبدن دی سیلیساید نانو …
ساخت و بررسی خواص مکانیکی کامپوزیت هیدروکسی آپاتیت/ ذرات …

2 ا کتبر 2011 … ﻣﻮﺍﺩ ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ. ، ﺳﺎﻝ. ٣١. ، ﺷﻤﺎﺭﺓ. ،١. ﺑﻬﺎﺭ. ١٣٩١. ٥٧. ﺳﺎﺧﺖ ﻭ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺧﻮﺍﺹ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻛﺎﻣﭙﻮﺯﻳﺖ ﻫﻴﺪﺭﻭﻛﺴﻲ ﺁﭘﺎﺗﻴﺖ. /. ﺫﺭﺍﺕ ﺷﻴﺸﻪ ﺯﻳﺴﺖ. ﻓﻌﺎﻝ. ﺗﻬﻴﻪ. ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺳﻞ. -. ﮊﻝ. ﻣﺎﺯﻳﺎﺭ ﻋﺎﺷﻮﺭﻱ …. ﺍﺛﺮ. ﺍﻋﻤﺎﻝ. ﺑﺨﺶ ﺍﻋﻈﻢ. ﺗﻨﺶ ﻭﺍﺭﺩﻩ ﺑﻪ. ﺯﻳﺴﺖ. ﻣﺎﺩﻩ،. ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﺑﺎﺯﺳﺎﺯﻱ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﻓـﺖ ﺍﺳـﺘﺨﻮﺍﻧﻲ. ۳. ﺑـﻪ ﻣـﺮﻭﺭ. ﺩﭼﺎﺭ ﺍﺧﺘﻼﻝ ﻣﻲ. ﺷﻮﺩ. ﻭ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻥ ﺑﻪ. ﻣﺮﻭﺭ. ﺗﺨﺮﻳﺐ. ﻣﻲ. ﺷﻮ. ﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ. ﺍﻣﺮ. ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪﻡ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺩﺭ ﻛﺎﺷﺘﻦ …
خلیل رنجبر – دانشگاه شهید چمران اهواز

دکترا مهندسی مواد مواد کامپوزیتی-متالوژی پودر از Indian Inistitute of Technology – Bombay تاریخ اخذ مدرک : 1383/01/01 … بررسی خواص مكانیكی و ریزساختاری كامپوزیت نوردی تجمعی ساخته شده به روش اتصال Al/Brass نوردی تجمعی , نسیم نصیریان : نویسنده اول,خلیل رنجبر : نویسنده دوم, مجله مواد نوین , درجه ISC , شماره مجله 1 , صفحه …
ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل …

كامپوزیت های AlZrSiO4 به دلیل خواص استحکامی و مقاومت سایشی بالای خود كاربردهای زیادی در صنایع نظامی، هوا فضا و غیره دارند روش متالورژی پودر از جمله مناسب ترین روشهای ساخت کامپوزیت ها می باشد. دانلود ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند. کامپوزیت زیرکن کامپوزیت AlZircon …
پروفایل سعید باغشاهی – دانشگاه بین المللی امام خمینی

٣, مواد مرکب (کامپوزیت ها), — … ٦, بررسی مشخصات نوری و ساختاری نانولایههای ZnO: Er تهیه شده به روش سل- ژل, ١٣٨٦, مجله علمی و پژوهشی علوم و فناوری رنگ, — ….. ٥٤, سنتز رنگدانه لوستر قرمز و نارنجی بر پایه میکا، کائولن و سیلیس و بررسی عوامل موثر در فرآیند پوشش دهی و خواص رنگی, ١٣٩٠, هشتمین کنگره سرامیک ایران, —.
Maziar Ashuri | PhD Materials Science and Engineering | Illinois …

High-energy ball mill is employed to convert micrometer-sized silicon and graphite to nanostructured silicon/graphite composite building blocks, while a thin carbon …… روش متالورژی پودر ساخته شده و تاثیر عواملی چون مقدار ذرات تقویت کننده و دمای تف جوشی بر خواصی چون چگالی، سختی، ریزساختار و استحکام فشاری کامپوزیت …
تهيه و تدوين: مهندس محمدمهدي قندي همكاران : : حسين احسني – كارشناس …

ساخت چراغ مهتابي و كم مصرف در سايزهاي مختلف به صورت يك تكه با قابليت نصب آسان. 5/4/86 …… پايداري اكسايشي روغن كانولا طي فرايندهاي حرارتي معمول نسبت به روغن هاي نباتي رايج در اين زمينه و بررسي روش هاي بهبود آن. فرهوش ….. بررسي عوامل مؤثر بر خواص رئولوژيكي صمغ دانه ريحان و اثرات تركيبي آن با صمغ هاي عربي و گوار.
فایل ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر …

6 ژانويه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ساخت کامپوزیت Al /Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات …
ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل …

ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت.
دانلود فایل کامل ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و …

9 ژانويه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت وارد شده اید. برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه …
ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل …

29 ژانويه 2018 … محقق گرامی،شما با جستجوی ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می …
ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل …

ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت – دانلود مقالات جدید.
ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل …

8 ژانويه 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر عنوان محصول دانلودی:ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل مختلف فرآیند بر خواص كامپوزیت یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((ساخت کامپوزیت Al/Zircon به روش متالورژی پودر و بررسی تاثیر عوامل …
کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در سال ۹۱

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی. 1. 131. ردیف. عنوان آزمایشگاه. دانشکده. 77. آزمایشگاه. سازه. مهندسی عمران. 78. آزمایشگاه. طراحی. و. ساخت. سامانه …… Al-AgO. و آلیاژ های مختلف آلومینیوم. حامد مقنی باویل. دکتر. مجید. جعفر. انی. 9. استخراج مس از کالکوپیریت به روش هیدرو متالورژی. حبیب آقابابایی. دهکردی. دکتر.
نسیم دانلود | بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه …

3 مارس 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزاناینک شما با جستجوی ((بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %10WC- با استفاده از انرژی بالای آسیاب)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بررسی تاثیر نسبت وزنی گلوله به پودر، براندازه دانه كاربید تنگستن در تركیبCo %10WC- …
Home – دانشگاه صنعتی شریف

تأثير پارامترهاي فرآيند آندايزينگ رنگي روي آلياژ تیتانیوم-6% آلومنیوم-4% وانادیوم آندايز شده پوششهاي سطحي. 1387;25:65-70. …. بررسي و ساخت آندهاي منيزيمي و مقاومت خوردگي آنها. …. -72, ایجاد پوشش نانو کامپوزیتی Ni-p-Mos2 ( نیکل مولیبدن سولفور حاوی ذرات نانو)به روش الکترولس و بررسی خواص تریبولوژی آن, 1388/11/03.
مطالعه خواص زیرکن Zircon به منظور ساخت کامپوزیتهای Al-Zircon …

29 دسامبر 2017 … با توجه به نسبت استحکام به وزن مناسب, مقاومت به سایش ومقاومت به خوردگی بالای کامپوزیت ها آلومینیوم – سرامیک, این کامپوزیت ها کاربرد وسیعی در صنایع نظامی و هوافضا پیدا کرده اند. در این تحقیق تلاش شده است ضمن بررس دقیق خواص زیرکن، به معرفی انواع کامپوزیتها و بررسی روشهای ساخت کامپوزیتهای …

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *