درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)

درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)

هدف از این پایان نامه که 300 صفحه می باشد بررسی درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس خواهد بود
دسته بندی زبان و ادبیات
بازدید ها 582
فرمت فایل doc
حجم فایل 1705 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 300

درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی

درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس

(بصور کامل و آپدیت شده در قالب 300 صفحه)
*اضافه شدن آپدیت پنجم باز بصورت رایگان:
1.انعكاس عاشورا در شعر دفاع مقدس 17 صفحه
2.تأملی بر شعر و شاعری در دوره دفاع مقدس 14 صفحه
3.فرهنگ ایثار در شعر دفاع مقدس 16 صفحه
4.فرهنگ شهادت در شعر انقلاب 13 صفحه
5.بازتاب دفاع مقدّس در آینه شعر فارسی 15 صفحه
چکیده

الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):

موضوعی که این تحقیق به بررسی آن می پردازد «درون-مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس» است.
گفتنی است که تعداد شاعران دفاع مقدس از شمار بیرون است و بررسی آثار تمامی این شاعران در فرصت اندک، امری بس دشوار به نظر می آید. هدف این تحقیق، بیان درون مایه های اصلی و درخور توجه شاعران دربارۀ مرگ و شهادت است و اینکه شاعران بیشتر از چه تصاویر و مفاهیمی برای بیان مقاصد هنری خود بهره جسته اند؛ البته در خصوص این درون مایه ها به عنوان یک تحقیق جداگانه یا کتابی مجزا کار درخوری صورت نگرفته است.
ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسش ها و فرضیه ها:
منابع موجود دربارۀ تحقیق با تلاش فراوان فراهم شد. زیاد بودن تعداد شاعران و آثار نسبتاً زیاد آنها، دغدغۀ اصلی پژوهنده بود ولی با کوشش فراوان تمام آثار شاعران، مطالعه و بررسی شد و درون مایه های مورد نظر با ژرف نگری و دقت بسیار استخراج و طبقه بندی شد.
پرسش هایی که برای پژوهنده مطرح بودند، عبارتند از:
1- دفاع مقدس تا چه حد در شعر شاعران دورۀ انقلاب اسلامی تأثیر داشته است؟
2- درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس چگونه نمود یافته است؟
3- چه درون مایه هایی در این رابطه از بسامد بالایی برخوردار بودند؟
– فرضیه هایی که پژوهنده در پی ارائۀ آن ها برآمده است:
1- به نظر می رسد شاعران تلقی ویژه ای از مفهوم مرگ و شهادت داشته اند؛
2- به نظر می رسد درون مایۀ مرگ و شهادت در تصویرآفرینی شاعرانه و ایجاد تخییل و مضمون آفرینی در شعر شاعران دفاع مقدس نقش بسزایی داشته است؛
3- به نظر می رسد اغلب شاعران برجستۀ دفاع مقدس به منزلت شهادت و شهید توجه ویژه ای داشته اند و این مسئله با ایثار و جان فشانی فرزندان ملت در دفاع از حیثیت و کیان ملی و دینی در پیوند کامل بوده است.
4- به نظر می رسد که توجه به شهادت و پذیرش مرگ و استقبال از آن به عنوان موضوعی عمده در شعر این دوره مطرح است.
پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعۀ مورد تحقیق، نمونه گیری و روش هـای نمونه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوۀ اجرای آن، شیوۀ گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:
در ابتدا تعریفی از مفاهیم کلیدی مشخص و تعریف شد و بعد از توضیح ویژگی های شعری این دوره، شاعران مورد نظر (23شاعر) به ترتیب الفبایی معرفی شدند.
کلیدواژه ها:

جنگ تحمیلی

دفاع مقدس

حماسه

شهادت

شعر مقاومت

شعر دفاع مقدس

بن مایه یا موتیف

درون مایه یا مضمون یا تم

مقدمه:
مرگ و شهادت از مفاهیم آیینی در فرهنگ اسلامی شیعه محسوب می شوند و از اهمیت بسزایی در میان تمام اقوام از جمله مسلمانان و ایرانیان برخوردارند. این دو مسئلۀ مهم در تحقیق اینجانب در برهه ای خاص از تاریخ ایران ـ دفاع مقدس و جنگ تحمیلی ـ مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند و نگارنده به درون مایه های نوینی در این زمینه دست یافت.مرگی که شاعر این دوره در شعرش ترسیم می کند، چهره ای متفاوت بر خود می گیرد. مرگی که مرگ نیست بلکه عین زندگی و یا نه خود زندگی است. اگر شاعر این دوره از مرگ می گوید، بدون آنکه از سیاهی و دهشت آن سخن براند به جهت ایمان راسخ و قلب پاک و خداجویش است. مرگ در شعر این دوره سیمایی دلپذیر می یابد و رزمندۀ جنگ با آن در قالب عروسی زیبــا چهره مواجه می شود.
شهادت به عنوان مرگی دلپذیر و خوشایند در فرهنگ شیعه و اسلام مطرح است و در دورۀ دفاع مقدس این نوع از مرگ به وفور مشاهده می شود و شاعر این دوره سعی می کند در شعرش این مفهوم را به زیباترین تصاویر و آرایش ها بیاراید.این متن در پی آن است که درون مایۀ مرگ و شهادت را از شعر شاعران دفاع مقدس بیرون کشیده و آنها را در قالب عباراتی ساده و نغز و بدیع ارائه کند. برای نیل به این هدف، در فصل اول (تعاریف، مفاهیم، کلیات) سعی شد مفاهیم کلیدی تحقیق(مرگ ـ شهادت ـ لقاءالله ـ حماسه ـ جنگ تحمیلی و دفاع مقدس ـ شعر و شاعر دفاع مقدس ـ درون مایه و ارتباط تنگاتنگ آن با موضوع و بن مایه ـ توجه به حماسۀ عاشورا و میزان تاثیرگذاری آن در حماسۀ دفاع مقدس ـ ادبیات پایداری و مقاومت و …) به صورت مختصر اما مفید شرح داده شوند.
در فصل دوم و سوم به مفهوم مرگ و شهادت و درون مایه-های آن ها، در شعر شاعران دفاع مقدس پرداخته شد و به جهت پرهیز از اطناب و اطالۀ کلام، درون مایه ها به صورت فهرست وار به همراه شواهد شعری استخراج شده از آثار 23 تن از شاعران برجستۀ این عرصه (با توجه به فرصت اندک دورۀ تحقیق و پژوهش با وسواس خاصی تعدای از شاعران گلچین شدند و امید است در آینده ای نزدیک آثار شاعران دیگر که مربوط به این زمینه است، بررسی شود.) نوشته شد؛ به جهت انسجام و نظم کار، درون مایه ها به ترتیب الفبایی قرار گرفتند. (توصیحات لازم دربارۀ درون-مایه های عمده در مقدمۀ هر فصل آمده است.)
در فصل چهارم برای معرفی شاعران و آثار آن ها، زندگینامه و سبک شعری مختصری از آن ها ارائه شد . سعی شد از تازه ترین منـــابع موجود در این زمینه (کتاب های تازه تدوین شده، مقاله ها و ســایت های اینترنتی روز) استفاده شود. در فصل پنجم، نتیجۀ نهایی و پیشنهادهای لازم مطرح شد که ان شاءالله به زودی جامۀ عمل بپوشند و در پایان فهرست منابع و مراجع ذکر شد.
فهرست مطالب:
مقدمه
فصل اول:
تعاریف، مفاهیم، کلیات…..………………………………………………………………………………………….. 1
1- تاریخچۀ جنگ تحمیلی…………………………………………………………………………………………… 2

2- چرا دفاع مقدس؟ ………………………………………………………………………………………………… 4

3- دفاع مقدس و حماسۀ عاشورا ……………………………………………………………………………….. 6

4- دفاع مقدس حماسه ای سترگ…………………………………………………………………………………. 8
5- مرگ ………………………………………………………………………………………………………………… 11

1- 5- مرگ در شعر فارسی و دفاع مقدس …………………………………………………………….15

6- شهادت، پذیرش مرگ…………………………………………………………………………………………… 16
1- 6- دفاع مقدس و مرگ سرخ ………………………………………………………………………. 19
7- لقاءالله ……………………………………………………………………………………………………………….. 21

1- 7- دفاع مقدس آزمونی برای وصول به لقای الهی …………………………………………… 23

8- شعر مقاومت ………………………………………………………………………………………………………. 24

1- 8- تاریخچۀ شعر مقاومت در ادب فارسی …………………………………………………….. 26

9- شعر و شاعر دفاع مقدس ……………………………………………………………………………………. 28

10- قالب های شعری دفاع مقدس …………………………………………………………………….. 36

1- 10- غزل
1- 1- 10- غزل حماسی
2- 1-10- غزل- قصیده
3-1-10- غزل- مثنوی
4- 1-10- غزل نو
2- 10- قصیده
3- 10- مثنوی
4- 10- قطعه
5- 10- چهارپاره
6- 10- رباعی
7- 10 – دوبیتی
8- 10- قالب نیمایی و نو
11- موضوع، بن مایه یا موتیف، درون مایه یا مضمون یا تم …………………………………………….. 39
پی نوشت 1………………………………………………………………………………………………………………… 41
فصل دوم:

درون مایۀ مرگ در شعر شاعران دفاع مقدس …………………………………………………………………. 49

پی نوشت 2………………………………………………………………………………………………………………. 69
فصل سوم:

درون مایۀ شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس …………………………………………………………….. 71

پی نوشت 3 ………………………………………………………………………………………………………………… 194
فصل چهارم:

زندگینامه و آثار شاعران دفاع مقدس(23 شاعر) …………………………………………………………. 197

1- قیصر امین پور؛ 2- سیمین بهبهـــانی؛ 3- محمدحسین بهجت تبریزی؛ 4- پرویز بیگـی حبیب آبادی؛ 5- سید حسن حسینی؛
6- فاطمه راکعی؛ 7- حمید سبزواری؛ 8- محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک)؛ 9- طاهره صفارزاده؛
10- محمدرضا عبدالملکیان؛ 11- احمد عزیزی؛ 12- همایون علیدوستی؛ 13- علیرضا قزوه؛
14- سپیده کاشانی(سروراعظم باکوچی)؛ 15- مشفق کاشانی(عباس کی منش)؛
16- عبدالجبـــــار کاکایی؛ 17- نصراله مردانی؛ 18- علی معلم دامغانی؛ 19
– سید علی موسوی گرمارودی؛ 20- یوسفعلـــی میرشکاک؛ 21- سلمان هراتی؛ 22- صدیقه وسمقــی؛ 23- سیمیندخت وحیدی.
پی نوشت 4 …………………………………………………………………………………………………………….. 212
فصل پنجم:
نتایج و پیشنهادها ……………………………………………………………………………………………………… 213
کتابنامه ………………………………………………………………………………………………………………….. 217

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

بررسی مرگ و شهادت در اشعار دفاع مقدس,بررسی نمود مضامین شهادت در …

18 ژانويه 2018 … تأملی بر شعر و شاعری در دوره دفاع مقدس 14 صفحه 3.فرهنگ ایثار در شعر دفاع مقدس 16 صفحه 4.فرهنگ شهادت در شعر انقلاب 13 صفحه 5.بازتاب دفاع مقدّس در آینه شعر فارسی 15 صفحه چکیده الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف): موضوعی که این تحقیق به بررسی آن می پردازد «درون-مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه … – p30article

18 ژانويه 2018 … بررسی مرگ و شهادت در اشعار دفاع مقدس,دانلود پایان نامه بررسی اشعار دفاع مقدس, دانلود پایان نامه شعر مقاومت,درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه),درونمایه شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس,درونمایه مرگ در شعر شاعران دفاع مقدس, درونمایه مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس – درون مایۀ مرگ و شهادت در …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)

2 مارس 2018 … درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)
خرید و دانلود درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)

7 ژانويه 2018 … سلام.به وبسایت ما خوش آمدید. هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه) ببرید. درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه). هدف از این پایان نامه که 300 …
نسیم دانلود | درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)

2 مارس 2018 … امیدواریم از خرید خود بهره کافی را برده و به موفقیت نزدیکتر شویدمدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه) برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت…
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)

5 ژانويه 2018 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید محقق گرامی،شما با جستجوی درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه) وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی( درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه))شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …
فصل مداد | درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)

2 ژانويه 2018 … با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان عنوان محصول دانلودی:درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه) یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه))) را در ادامه مطلب ببینید …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه)

1 مارس 2018 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر محقق گرامی،شما با جستجوی درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه) وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه))شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …
دانلود (درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه))

18 دسامبر 2017 … هموطنان گرامی سلام.وقت بخیر با سلام حضور پژوهندگان گرامی.شما به صفحه اختصاصی درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه) وارد شده اید. برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه ادامه مطلب کلیک کنید. کاربران گرامی توجه فرمایید که خرید از فروشگاه فایل مارکت بصورت آنلاین و دانلود بصورت آنی خواهد …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس (300 صفحه) | house

18 فوریه 2018 … دسته: زبان و ادبیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1705 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 300. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس. (بصور کامل و آپدیت شده در قالب 300 صفحه). * اضافه شدن آپدیت پنجم باز بصورت رایگان: 1. انعکاس عاشورا در شعر …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس (300 صفحه) | fortune

23 فوریه 2018 … دسته: زبان و ادبیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1705 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 300. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس. (بصور کامل و آپدیت شده در قالب 300 صفحه). * اضافه شدن آپدیت پنجم باز بصورت رایگان: 1. انعکاس عاشورا در شعر …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس (300 صفحه) | fox

23 فوریه 2018 … دسته: زبان و ادبیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1705 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 300. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس. (بصور کامل و آپدیت شده در قالب 300 صفحه). * اضافه شدن آپدیت پنجم باز بصورت رایگان: 1. انعکاس عاشورا در شعر …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس (300 صفحه) | framework

21 فوریه 2018 … دسته: زبان و ادبیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1705 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 300. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس. (بصور کامل و آپدیت شده در قالب 300 صفحه). * اضافه شدن آپدیت پنجم باز بصورت رایگان: 1. انعکاس عاشورا در شعر …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس (300 صفحه) | booklet

2 مارس 2018 … دسته: زبان و ادبیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1705 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 300. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس. (بصور کامل و آپدیت شده در قالب 300 صفحه). * اضافه شدن آپدیت پنجم باز بصورت رایگان: 1. انعکاس عاشورا در شعر …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس (300 صفحه) | fafree

24 فوریه 2018 … دسته: زبان و ادبیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1705 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 300. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس. (بصور کامل و آپدیت شده در قالب 300 صفحه). * اضافه شدن آپدیت پنجم باز بصورت رایگان: 1. انعکاس عاشورا در شعر …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس (300 صفحه) | آبتین دانلود

8 دسامبر 2017 … دسته: زبان و ادبیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1705 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 300. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس. (بصور کامل و آپدیت شده در قالب 300 صفحه). * اضافه شدن آپدیت پنجم باز بصورت رایگان: 1. انعکاس عاشورا در شعر …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس (300 صفحه) | سهیل دانلود

8 دسامبر 2017 … دسته: زبان و ادبیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1705 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 300. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس. (بصور کامل و آپدیت شده در قالب 300 صفحه). * اضافه شدن آپدیت پنجم باز بصورت رایگان: 1. انعکاس عاشورا در شعر …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس (300 صفحه) | تایم دانلود

6 دسامبر 2017 … دسته: زبان و ادبیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1705 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 300. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس. (بصور کامل و آپدیت شده در قالب 300 صفحه). * اضافه شدن آپدیت پنجم باز بصورت رایگان: 1. انعکاس عاشورا در شعر …
عصر ايران

سايت تحليلي خبري ايرانيان سراسر جهان خبرهای علمی فرهنگی هنری ورزشی سیاسی و در عصرايران.
ثانا | انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس

26 ژانويه 2018 … اینک شما با جستجوی ((درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه))) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر… خرید و دانلود فرهنگ شهادت در شعر انقلاب از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آوردبا سلام،محصول دانلودی +{{فرهنگ شهادت …
برترین پکیج پروپوزال درونمایه مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس

21 ژانويه 2018 … مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه پروپوزال درونمایه مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و … موضوعی که این تحقیق به بررسی آن می پردازد «درون-مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس» است.
دانلود فایل کامل درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 …

9 ژانويه 2018 … دوست عزیز سلام.به سایت ما خوش آمدید عنوان محصول دانلودی:درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه) یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس ( 300 صفحه))) را در ادامه مطلب ببینید …
سیدور | دریافت فایل انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس …

7 ژانويه 2018 … دانلود پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی. انعکاس موضوع مرگ و شهادت در شعر دفاع مقدس. چکیده. الف. موضوع و طرح مسئله (اهمیت موضوع و هدف):. موضوعی که این تحقیق به بررسی آن می پردازد «درون-مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس» است. گفتنی است که تعداد شاعران دفاع مقدس از. ادامه مطلب …
سایت موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان

باورود به وب سایت تبیان ویدئو های خودرا به اشتراک بگذارید از غنی ترین مقالات و بزرگترین کتابخانه دیجیتالی بازدید نمایید و با دوستان خود در شبکه اجتماعی و وبلاگ تبیان در ارتباط باشید.
ایمان نیوز: آخرین اخبار ایران و جهان

فارسی · English · العربیة · صفحه نخست · سیاست · اقتصاد · بورس، بیمه و بانک · بین الملل · فرهنگ و هنر · جامعه · سبک زندگی · ورزش · علم و فناوری · تکنولوژی · عکس · فیلم. اخبار داغ. واکنش عراقچی به فضاسازی رسانه های غربی درباره تحریم های جدید اروپا علیه ایران · استاندار: نرخ بیکاری در خراسان شمالی به 8.7 درصد کاهش یافت.
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس (300 صفحه) | من دانلود

26 فوریه 2018 … دسته: زبان و ادبیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1705 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 300. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس. (بصور کامل و آپدیت شده در قالب 300 صفحه). * اضافه شدن آپدیت پنجم باز بصورت رایگان: 1. انعکاس عاشورا در شعر …
درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس (300 صفحه) | ناصر دانلود

31 ا کتبر 2017 … دسته: زبان و ادبیات. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 1705 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 300. دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی. درون مایۀ مرگ و شهادت در شعر شاعران دفاع مقدس. (بصور کامل و آپدیت شده در قالب 300 صفحه). * اضافه شدن آپدیت پنجم باز بصورت رایگان: 1. انعکاس عاشورا در شعر …

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *