دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 16
حجم 0 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی doc
دسته بندی پیشینه متغیر های روانشناسی

توضیحات کامل

مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

ویژگی های فایل

– 16 صفحه فارسی شامل مبانی نظری، پیشینه تحقیق و منابع (داخلی و خارجی)

– در قالب فایل ورد قابل ویرایش با استاندارد آکادمیک

– منبع نویسی شده به شیوه APA

– منابع بخش مبانی از 2013 به قبل و بخش پیشینه از 1395 به قبل

 

فهرست مطالب

مقدمه
خود-دلسوزی
مهربانی با خود
انسانیت مشترک
ذهن آگاهی
توجه آگاهی  چیست؟
پیشینه پژوهش
منابع

 

بخشی از متن

تعاریف و مبانی

به اﻋﺘﻘﺎد ﻧﻒ (2013) ﺳﺎزه ﺧﻮد دﻟﺴﻮزي ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﮔﺮﻣﻲ و ﭘﺬﻳﺮش ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ ﺑﻮده و ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. اول، ﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي ﺧﻮد ﻣﻲﺷﻮد و از آن رﻧﺞ ﻣﻲﺑﺮد، ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ (ﺑﻮدن) ﺧﻮد را دوﺳﺖ دارد و آن را درك ﻣﻲﻛﻨﺪ. دوم، ﺣﺴﻲ اﺳﺖ از وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺸﺘﺮك اﻧﺴﺎﻧﻲ، و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻦ اﻣﺮ ﻛﻪ درد و ﺷﻜﺴﺖ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ اﺟﺘﻨﺎب ﻣﺸﺘﺮك در ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻫﻤﺔ اﻧﺴﺎنﻫﺎﺳﺖ. ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً، ﺧﻮد- دﻟﺴﻮزي ﻣﻌﺮف آﮔﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ اﻓﻜﺎر و اﺣﺴﺎﺳﺎت رﻧﺞآور (ﺑﻪ ﺟﺎي اﺟﺘﻨﺎب از آﻧ ﻬﺎ) ﺑﺪون ﺑﺰرگﻧﻤﺎﻳﻲ و ﻳﺎ اﺣﺴﺎس ﻏﻢ و ﺗﺄﺳﻒ ﺑﺮاي ﺧﻮد ﻣﻲﺷﻮد (ﻧﻒ، رود و ﻛﻴﺮك ﭘﺎﺗﺮﻳﻚ، 2007).

پیشینه تحقیقات

برقی ایرانی و همکاران (1395) در پزوهش خود تحت عنوان اثربخشی درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز بر تعدیل روان سازه هاي ناسازگار و کاهش عواطف منفی دانشآموزان مبتلا به اختلال ریاضی به این نتیجه دست پیدا کردند درمان شناختی مبتنی بر ذهن شفقت ورز، بر روان سازه هاي ناسازگار و عواطف منفی دانشآموزان دختر مبتلا به اختلال ریاضی موثر است.
ﺗﺎدﻳﻮس، ﭘﻴﺲ، ﻧﮕﻲ، آدام، ﻛﻮل و ﻫﻤﻜﺎران (2009) ﻧﻴﺰ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪاي ﺗﺄﺛﻴﺮ دﻟﺴﻮزي را ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎي رﻓﺘﺎري و ﻋﺼﺒﻲ- درونرﻳﺰ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺘﺮس رواﻧﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ.


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) – sasyfile

26 سپتامبر 2018 … محصول انتخابی با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) به صورت یک فایل معتبر، نفیس و دارای منابع برای شما محقق گرامی …
دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی …

29 سپتامبر 2018 … محصول انتخابی با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) به صورت یک فایل معتبر، نفیس و دارای منابع برای شما محقق گرامی …
مبانی نظری و پیشینه پژوهش شفقت ورز – minofile

15 سپتامبر 2018 … برچسب: مبانی نظری و پیشینه پژوهش شفقت ورز. دانلود فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی). سلام ای دل نورانی خورشید.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی …

17 آگوست 2018 … مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) در 16 صفحه ورد … توضیحات بیشتر و دانلود … صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) – blogfile

10 آگوست 2018 … مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) در 16 صفحه ورد … ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات بیشتر و دانلود محصول انتخابی.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) – پاورپوینت …

20 مه 2018 … پژوهشگرعزیز، شما برای دانلود محصول با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) به این صفحه از فروشگاه مراجعه نموده اید.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) | شیما فایل

29 جولای 2017 … درود بازدید کننده گرامی به صفحه دانلود فایل با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) خوش آمدید . هدف ما ارائه با کیفیت ترین …
فایل آماده مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی …

15 سپتامبر 2018 … فایل آماده مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی). مبانی نظری و … بیشتر و دانلود · صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود …
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) – bouquetfile

15 جولای 2018 … به مرکز خرید آنلاین فایل خوش آمدید. توضیحات بیشتر و دانلود. مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش …
دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی …

22 آگوست 2018 … دریافت فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) – پرداخت و دانلود آنی. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم …
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) – نانو

پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی),خود دلسوزی,خود رحمی,شفقت ورزی,مبانی … نحوه دانلود: بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین …
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی …

13 جولای 2018 … توضیحات بیشتر و دانلود. درود بر شما. به فروشگاه آنلاین فایل خوش آمدید. مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) در 16 صفحه ورد …
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) | فروشگاه …

دانلود جدیدترین مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی). مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود …
فایل آماده مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی …

23 مه 2018 … فایل آماده مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) … ورزی) در جهت ارتقاء سطح دانش شما آماده و جهت سهولت کار تان آماده دانلود می باشد.
فایل آماده مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی …

13 سپتامبر 2018 … سلام حال شما. مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. توضیحات بیشتر و دانلود …
فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی …

13 مه 2018 … فروشگاه فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) … توضیحات بیشتر و دانلود · صدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود.
دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) – nilofile

22 ژوئن 2018 … این محصول با عنوان مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) به صورت یک فایل معتبر، نفیس و دارای منابع برای شما دانشجوی عزیز …
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) – ofoghfile52

3 روز پیش … مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) در 16 صفحه ورد … در 30 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc توضیحات بیشتر و دانلود.
فایل تک انلاین – دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی …

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی)
مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) – دانلود فایل های …

توضیحات کامل : مبانی نظری و پیشینه پژوهش خود دلسوزی (شفقت ورزی) در 16 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc. ویژگی های فایل. – 16 صفحه فارسی شامل مبانی …

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *