تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه

هدف از این مقاله تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه می باشد
دسته بندی حقوق
بازدید ها 311
فرمت فایل doc
حجم فایل 58 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه

مقدمه :
در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود . خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است . زن در چنین برداشتی از واحد خانواده از حالت (شیئی بودن) یا (ابزار کار بودن ) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود هم رزم مردان در میدان های فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسوولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود .
شک نیست که همه افراد بشر به دلیل انسان بودن دارای حقوق و آزادیهایی هستند که برخورداری از این حقوق و آزادیها به جنس ، نژاد ، رنگ ، عقیده و … ارتباطی ندارد . زیرا همه انسانها در انسانیت مساوی هستند و تفاوتی با یکدیگر ندارند . حق حیات ، آزادی ، امنیت فردی ، حق کار و برخورداری از موقعیتهای اجتماعی ، حق مالکیت ، ازدواج و تشکیل خانواده و حقوق دیگری از این قبیل را حقوق بشر یا حقوق انسانی نام نهاده اند . این حقوق اساسی و اولیه هر انسان علاوه بر آن هر فرد با توجه به موفقیت و نقشی که در اجتماع دارد از حقوق خاصی برخوردار می گردد .زنان به دلیل پذیرش نقش های مختلف در اجتماع کوچک خانواده و هم چون همسری و مادری نیز قبول نقش های گوناگون در جامعه از حقوق خاصی برخوردار می شوند .

در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت :

قرآن کریم ، کتاب مقدس همه مسلمانان است که در موارد گوناگون زندگی بشر ، برنامه های انسان ساز آن ، دستورالعمل همه مسلمین می باشد . سومین سوره مفصل قرآن ، ((النساء)) نامیده شده است و در سوره های متعددی از قرآن ، مسایلی مربوط به حقوق و منزلت زنان هست . در جای جای قرآن کریم ، زنان هم چون مردان مخاطب کلام وحی هستند .اسلام در مقابل جاهلیت انسان که در گذشته به نوعی و در زمان کنونی به نوعی دیگر به زن ستم روا می دارد ، ایستادگی کرده است . هم در ابعاد معنوی و روحی و ارزش های انسانی و هم در میدان مشارکت های اجتماعی . و از همه مهم تر در محیط خانواده ، زیرا اگر در جامعه ای ارزش های درست حاکم نباشد ، اولین جایی که در آن به زن ستم می شود ، داخل خانواده است .
از دیدگاه قرآن ، هدف از خلقت زن و مرد عبودیت خداوند و تقرب به درگاه اوست . زن نیز هم چون مرد برای رسیدن به چنین هدفی خلق شده است . اعتقاد ما به آفرینش اصیل زن و مرد ، به این معناست که هر کدام برای رسیدن به کمال خود خلق شده اند نه آن که اصل کمال مرد باشد و زن تنها ابزاری برای کمال یابی مرد به حساب آید . البته اصالت خلقت در زن و مرد هرگز بدین معنا نیست که آنها مستقل از یکدیگر می توانند کاملاً به کمال خویش دست یابند ، بلکه زن و مرد در کمال یکدیگر نقش موثری ایفا می کنند و در واقع مکمل یکدیگر هستند . با بررسی در آیات قرآن روشن می شود که اسلام زن را در رتبه واقعی خود قرار داده است .
بنابراین حقوق زنان را از جنبه های مختلفی چون : حقوق مدنی ، حقوق جزا ، حقوق اساسی و اداری ، می توان مورد بررسی و دقت نظر قرار داد . یکی از موضوعات مرتبط با حقوق جزای زنان ، موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است .
کلمات کلیدی:

دیه

قصاص

تفاوت زن و مرد

فهرست مطالب
مقدمه : 2
در مورد جایگاه زن در اسلام می توان گفت : 3

فصل اول:زنان وقصاص در فقه شیعه 5

قصاص نفس 5
1- از نگاه فقها 5
2- بررسی دلایل 7
الف) قرآن 8
1- آیه 178 سوره بقره 8
2- آیه 45 سوره مائده 10
قصاص اعضا و جراحات 13
1- از نگاه فقها 13

فصل دوم:زنان و دیه در فقه شیعه 19

بیان اول 23
بیان دوم 26
بیان سوم 28
نتیجه گیری 33
مـنا بع 36

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه | پیدا دانلود

24 دسامبر 2017 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 58 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 36. تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه. مقدمه: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که …
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه | حسین دانلود

24 دسامبر 2017 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 58 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 36. تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه. مقدمه: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که …
ﺗﻔﺎوت زن و ﻣﺮد در دﯾﻪ

ﻗﺘﻞ ﭘﺪﯾﺪه. ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺑـﺮای ﺑـﺎز داﺷـﺘﻦ اﻓـﺮاد از ﺗﻌـﺪی ﺑـﻪ ﺣـﻖ. ﺣﯿﺎت دﯾﮕﺮی ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻌﺪدی را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ . ﺷـﺮﯾﻌﺖ ﻣﻘـﺪس. اﺳﻼم ﻧﯿﺰ راﻫﮑﺎ. رﻫﺎی وﯾﮋه. ای را ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎز داﺷﺘﻦ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ از ورود ﺑـﺪان ﺗـﺸﺮﯾﻊ. ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ،. ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اﮔﺮ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪی ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﺑﺪ ﺷﺮﯾﻌﺖ اﺳﻼم ﺣﮑـﻢ ﻗـﺼﺎص را ﺑـﺮای ﺟـﺎﻧﯽ.
پرتال جامع علوم انسانی – دیه و قصاص زنان درفقه

در این مقاله به بررسی قوانین دیه و قصاص زنان در اسلام می پردازیم. ز امتیازات دین مبین اسلام نگاه برابر به زن و مرد از حیث عمل، جزاء، پاداش و بهره مندى از حیات طیبه و مواهب الهیه مى باشد. … آنچه در این مقاله در پى بررسى آن هستیم یکى از موضوعات مرتبط با حقوق جزاى زنان، یعنى موضوع تفاوت دیه و قصاص زن و مرد است. دیه و نحوه اجراى …
تفاوت قصاص نفس زن با مرد در فقه شیعه و سنی و همچنین تطبیق آن با …

این بحث به اندازه¬ای مهم است که حتی در میان عامه مردم هم مورد بررسی قرار گرفته و حتی بسیاری از مردم به خصوص زنان از این تفاوت ناراضی هستند. در این مقاله، تفاوت دیه مرد و زن در دو مذهب شیعه و سنی و همچنین در قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. قصاص در لغت قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب ، …
ی دیه زن و مرد بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساو

بررسی فقهی حقوقی تفاوت یا تساو. ی دیه زن و مرد. *. چکيده. 1. بر. اساس فتوای مشهور فقيهان شيعه و اهل سنت و به تبع آن بر اساس قانون مجازات اسالمی ایران )ماد. ۀ. 555 …. مورد نظر مقنن قرار گرفته است. .3. قصاص: در مورد اجرای حکم قصاص نيز بين زن و مرد تفاوت وجود دارد. بدین. امعن. که اگر زنی عمداً مردی را به قتل برساند قصاص. می . شود.
ﺗﻔﺎوت ﻗﺼﺎص ﻣﺮد و زن در ﻧﻔﺲ و ﻣﺎدون ﻧﻔﺲ

و ﯾﺎ ﺑﺮده و ﯾﺎ ﯾﮑﯽ آزاد و دﯾﮕﺮى ﺑﺮده، ﺻﻮر ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﻣﻮردﺑﺤﺚ. و ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده. اﻧﺪ. از اﯾﻦ ﻓﺮوض ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﻘﻬﺎ ﺑﺮﺧﯽ در. دﻧﯿﺎى ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ. اﻧﺪ ﯾﮑﯽ از. ﻗﺎﺗﻞ و ﻣﻘﺘﻮل آزاد ﺑﺎﺷﺪ و دﯾﮕﺮى ﺑﺮده و ﯾﺎ ﻫﺮدو ﺑﺮده. ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ در. ﻋﺼﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻨﻊ ﺑﺮده. ﮔﯿﺮى و آزادﺳﺎزى ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﺮده. ﻫﺎ در. اﺳﻼم و ﺑﺎ ﻟﻐﻮ ﻧﻈﺎم ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧۀ ﺑﺮده. دارى، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺤﺜﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺖ. ﺗﻔﺎوت ﻗﺼﺎص ﻣﺮد و زن در ﻧﻔﺲ …
تفاوت زن و مرد در دیه,تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه …

18 ژانويه 2018 … تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه مقدمه : در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی ، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه ، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای …
بررسی قصاص زن ي مرد از دیدگاٌ فقُی ي مجازات قاوًن اساسی

لیکن مرد و زن در دیه عضو تا رسیدن آن به ثلث دیه کامل با یکدیگر مساوی هستند و پس از آن دیه عضو زن به نصف دیه. عضو مرد کاهش می یابد. در این بررسی معلوم میشود که تفاوت بین زن و مرد در قصاص و دیه از احکام ثابت اسلام بوده، لذا. قابل تغییر نیست؛ اگرچه حکومت اسلامی در مقابل زنان سرپرست خانوار مکلف به جبران خسارت میباشد.
تفاوت حکم قصاص زن و مرد

فقهاى امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتى مرد به لحاظ کشتن زن قصاص مى شود که قبلا نصف دیه مرد از سوى اولیاى مقتوله پرداخت شده باشد. (1). ج – فقه اهل سنت. بر خلاف اجماع مورد نظر فقهاى شیعه، فقهاى اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص مى شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل  …
بررسی تفاوت اجرای حکم قصاص در مورد زن و مرد

فقهای امامیه به اجماع و اتفاق معتقدند در صورتی مرد به لحاظ کشتن زن قصاص می شود که قبلا نصف دیه مرد از سوی اولیای مقتوله پرداخت شده باشد. (1). ج – فقه اهل سنت. بر خلاف اجماع مورد نظر فقهای شیعه، فقهای اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص می شود بدون اینکه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل  …
بررسى تفاوت اجراى حكم قصاص در مورد زن و مرد – ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ | گروه …

6 سپتامبر 2017 … برای بررسی دقیق وضعیت حكم قصاص و تفاوت آن در مورد زن و مرد و روشن شدن موقعیت آن باید همه احكام متفاوتی كه در مورد زن و مرد وجود دارد بررسی شود. … مورد نظر فقهای شیعه، فقهای اهل سنت در مذاهب چهارگانه عموما معتقدند مرد قاتل در برابر قتل عمد زن قصاص میشود بدون اینكه ورثه مقتول ملزم باشند نصف دیه قاتل را رد كنند.
چرا دیه زن نصف دیه مرد است؟ – مشرق نیوز

در قرآن آیه اى تصریح ندارد که دیه زن نصف دیه مرد است، اما درباره قصاص خداوند فرموده : … در هر حال منشا اصلی حکم تفاوت دیه زن و مرد در روایات آمده است: امام صادق(ع) فرمود: … اوّل: اگر اسلام یك دین كاملاً مادى بود كه محور مسائل آن امور مالى و اقتصادى در نظر گرفته مى شد و آن گاه دیه زن نصف دیه مرد بود، این اشكال وارد بود كه چرا ارزش زن كمتر از مرد …
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه

تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه.
بررسی تفاوت دیه زن و مرد | ستاد مردمی رسیدگی به دیه و کمک به …

24 ژانويه 2016 … چکیده: بر اساس قانون مجازات اسلامی ایران و مطابق فتاوای بسیاری از فقیهان شیعه و سنی، دیه زن نصف دیه مرد است. … ۴- دیه. طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن مسلمان، خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است. در خصوص تفاوت مربوط به اجرای قصاص، طی مقاله ای که در شماره ۱۴ مجله نامه مفید سال ۱۳۷۶ منتشر …
اصل مقاله (193 K) – مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان

مطالعات زنان. سال ۵، شمارهی ۳ | زمستان ۱۳۸۶ | صص. ۱۲۳ – ۱۴۰. بررسي حكمت تفاوت دیهی نفس و اعضای زن و مرد. در فقه شیعه. دکتر حمید کریمی. مربی و عضو هیئت علمی گروه …. مسئلهی دیه، هدیهی خانوادهی مقتول به قاتل است. اگر. مردی عمدة زنی را به قتل برساند، خانوادهی زن باید نصف دیهی مرد کامل را برای. قصاص مرد به او بدهند. با وجود چنین …
بررسي حکمت تفاوت ديه نفس و اعضاي زن و مرد در فقه شيعه

اين نوشته بر آن است که نشان دهد ديه، خون بها و ارزش زن يا مرد نيست تا بر اساس آن بتوان گفت اسلام به زن بهايي کافي و مساوي مرد نداده و او را تحقير کرده است. شواهدي مانند آيات و روايات مربوط به شان انسان (اعم از زن و مرد)، تساوي ديه اعضا با ديه انسان، تساوي ديه زن و مرد تا يک سوم، برابري ديه جنين، طفل، جاهل، و فاسق با انسان کامل، و …
برترین فایل تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه

بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب …
خرید آنلاین تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه

8 ژانويه 2018 … لحظات خوشی را برای شما آرزومندیم با سلام،محصول دانلودی +{{تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه و بررسی کامل هدایت میشوید …
برترین پکیج تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه

28 ژانويه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد. مدیریت سایت آرزوی لحظاتی پر از موفقیت برای شما دارد و پس از تلاشهای مستمر همکاران فایل مارکت مجموعه تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه برایتان آماده شده است تا بتوانید به اهداف خود برسید و خود را به موفقیت برسانید. بخش مهم در …
دانلود فایل ( تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه)

29 ژانويه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد محقق گرامی،شما با جستجوی تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه وارد این صفحه شده اید محصول دانلودی(تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه)شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می رساند …
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه | excellent

16 فوریه 2018 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 58 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 36. تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه. مقدمه: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که …
برترین فایل تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه

8 ژانويه 2018 … بیننده گرامی سلام.به وب ما خوش آمدید هموطن گرامی سلام.به صفحه ی دانلود _تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه_خوش امدید.امیدوارم بهره کافی را از تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه ببرید. تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه. هدف از این مقاله تفاوت زن و مرد در دیه و …
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه | dictionary

21 فوریه 2018 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 58 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 36. تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه. مقدمه: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که …
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه | book – dn98.ir

3 مارس 2018 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 58 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 36. تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه. مقدمه: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که …
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه | تایم دانلود

22 دسامبر 2017 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 58 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 36. تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه. مقدمه: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که …
خرید فایل( تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه)

5 ژانويه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آوردبا سلام،محصول دانلودی +{{تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن…
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه | نیشا دانلود

23 دسامبر 2017 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 58 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 36. تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه. مقدمه: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که …
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه | مازندران دانلود

24 دسامبر 2017 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 58 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 36. تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه. مقدمه: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که …
تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه | دامغان دانلود

24 دسامبر 2017 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 58 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 36. تفاوت زن و مرد در دیه و قصاص و بررسی آن از نگاه شیعه. مقدمه: در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه، خارجی بودند هویت اصلی و حقوق انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که …

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبليغات X
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید