تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد
دسته بندی فقه،حقوق،الهیات
بازدید ها 313
فرمت فایل doc
حجم فایل 94 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 19

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

مقدمه
با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:
ضرورت تغییر قانون كار در پی انقلاب احساس شد یا در دوران نظام پیشین هم مطرح بود؟ با آنكه لزوم تغییر قانون كار از سال 1358، به طور جدی ، عنوان شد چرا بیش از پنج سال طول كشید(1364) تا لایحه آن از سوی دولت تقدیم مجلس شد؟ ایرادهای شورای نگهبان به مصوبه مجلس (آبانماه 1366) متضمن چه اموری بود و اگر مصوبه براساس آنها تغییر داده می شد قانون كار به چه صورتی در می آمد؟ چرا تغییرهای انجام شده در مصوبه مجلس (مهرماه 68) كه در جهت تامین برخی از نظرهای شورای نگهبان صورت گرفته بود از سوی این شورا كافی تشخیص داده نشد و موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام چگونه بین مصوبه مجلس و نظرهای شورای نگهبان داوری كرد؟ آیا مجمع به این داوری بسنده كرد یا خود نیز تغییرهائی در مصوبه مجلس داد، در صورت اخیر آیاچنین اقدامی با اختیارات مجمع سازگاری دارد؟
پرسش های دسته دوم بیشتر به صورت كلی مطرح می شوند ماننداینكه قانون جدید كار بهتر است یا قانون پیشین ؟ كدامیك از لحاظ تامین حقوق كارگران مناسبتر است ؟ قانون جدید سبب بالارفتن هزینه تولید نخواهد شد؟
هر چند طبیعی است كه اینگونه پرسشها عنوان شده وموردبررسی قرار گیرند اما اكنون كه قانون ، به هر صورت ، تصویب و لازم الاجراء شده است بنظر می رسد تحلیل پرسش های دسته اول در واقع بیشتر به بررسی تحول حقوق كار ایران و مبانی آن مربوط می شود و جای چنین مطالعه ای كتابها و نوشته های مفصل مربوط به حقوق كار است.
در مورد پرسش های دسته دوم نیز با اینكه مقایسه اجمالی دو قانون می تواند به روشن شدن برخی جنبه های قانونی جدید كمك كند اما با روش نشریه دانكشده حقوق و علوم سیاسی هخوانی ندارد. بنابراین با در نظر گرفتن شیوه كارنشریه ، بر آن شدیم كه به تدریج نوآوری های قانون جدید را، مورد به مورد، با توجه به مبانی آن تحلیل كنیم و از آنجا كه راه حلهای نو از لحاظ حقوق ما و در مقایسه با قوانین پیشین كشورمان ، تازه به شمار می آیند وگرنه از جهت تحول حقوق كار در كشورهای دیگر گاه از سابقه ای طولانی برخوردارند، در این بررسی ها از مطالبعه تطبیقی كمك می گیریم.در این نوشته مبانی حكم مندرج در ماده 12 قانون جدید كار درباره تغییر كارفرما را مطالعه می كنیم امید آنكه حق توفیقی عنایت فرماید و مباحث دیگر قانون نیز كه متضمن نوآوری هائی است به همین روش بررسی ومطالعه شود.
کلمات کلیدی:

كار

كارفرما

كارگری

كارگر

طرح موضوع
رابطه كارگری وكارفرمائی كه به موجب آن كارگر نیروی بدنی یا قكری خود را در برابر دریافت مزد در اختیار كارفرما می گذارد و می پذیرد كه زر نظر و به دستور او كار كند هرچند از جهاتی با قراردادهای معوض بی شباهت نیست اما با آنها تفاوتهای بسیاردارد. وجود قوانین امری و ضرورت رعایت آنها از سوی طرفین قراردادسبب شده است تا نقش قراردادكار، به عنوان قرارداد، كاهش یابد، از این رو برخی ترجیح می دهند به جای قرارداد كار از عنوان رابطه كار استفاده كنند. در بحث كنونی این نكات مورد توجه نیست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسی قرار می گیرد آثار متفاوتی است كه تغییر وضعیت یكی از دو طرف یعنی كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار می گذارد.
روشن است كه هرگاه كارگر بمیرد و یا ازكار افتاده شود( از كار افتادگی كلی ) قرارداد كار پایان می پذیرد و رابطه دو طرف قطع می شود. در مورد یهم كه به فرض فرزند كارگر متوفی به كاری گمارده شود كه مثلا” پدرش قبل از مرگ بدان اشتغال داشته است این رابطه ، رابطه ای جداگانه وتازه به شمار می آید و سابقه خدمت كارگر متوفی برای فرزندش ایجاد حقی نمی نماید، زیرا تعهدكارگر جنبه شخصی دارد وو كار هر انسان جزئی از خود اوست.
اماهنگامی كه تغییری در وضع كارفرماپدید آید: مثلا” به صبب فوت اواموالش به روثه منتقل شود و موسه محل خدمت كارگر هم بدین طریق به آنان انتقال یابد و یا هرگاه كارفرما كارخانه یا موسسه ای راكه كارگر در آن كار می كند به دیگری بفروشد یا به طریق دیگری منتقل كند یا آنكه كارخانه یا موسسه مورد بحث به سبب ملی شدن یا مصادره شدن از سوی مراجع قانونی یا قضائی از ملكیت كارفرما خارج شود آیا بازهم می توان گفت كه در همه این موارد رابطه كارگری و كارفرمائی پایان می پذیرد و كارفرمای جدید در برابر كارگران مسئولیتی ندارد؟ یا بعكس باید پذیرفت كه رابطه كارگری و كارفرمائی می تواند استمرار داشته باشد و كسانی كه جانشین كارفرمای پیشین می شوند(وراث ،انتقال گیرندگان ، نهادیاموسسه ای كه كارخانه یا واحد تولیدی یا خدماتی مصادره شده یا ملی شده را در اختیار می گیرد) در برابركارگران مسئولند؟ در فرض اخیرپرسش دیگری پیش می آید: حدود مسئولیت آنان چه اندازه است ؟ پاسخ این پرسشها بر حسب آنكه از چه زاویه ای به رابطه كارگر وكارفرما بنگیریم متفاوت خواهد بود، اما پیش از آنكه نظریه های مختلف را در این باره بررسی كنیم لازم است ببینیم حقوق كشورمان (پیش از تصویب قانون جدید) در این زمینه چه حكمی مقرر می داشت ؟
فهرست مطالب

تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی 1

مقدمه 2
طرح موضوع 3
پیشینه موضوع در حقوق ایران 4
گفتار یكم – مبانی نظری 5
الف – نظریه قراردادی 5
ب – نظریه قدیمی كارگاه 6
پ – نظریه جدید كارگاه 6
ت – مبنیا ماده 12 قانون كار 7

گتفار دوم – رویه قضائی ( بررسی تطبیقی ( 8

نكات مهم را بشرح زیر تقسیم بیندی و بررسی می نمائیم . 9

الف – مفهوم تعلق به كارگاه ( یا همان كارگاه ( 9

ب – تغییر حقوقی و وضع مالكیت دادگاه 10
ب – تغییر حقوقی در وضع مالكیت كارگاه 11
پ – حفظ رابطه قراردادی 13

ث – حقوق و تعهدات كارفرمای سابق و جدید 15

نتیجه بحث 18
منابع: 19

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. مقاله 1، دوره 28، شماره 0 – شماره پیاپی 1136، پاییز 1371 XML اصل مقاله (973 K). نویسنده. دکتر عزت اله عراقی. آمار. تعداد مشاهده مقاله: 2,216. تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,105 …
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی | شبکه اجتماعی …

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی دکتر عزت الله عراقی مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون…
تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي | شبکه اجتماعی …

در بحث كنوني اين نكات مورد توجه نيست ،آنچه در نوشته حاضر مورد بررسي قرار مي گيرد آثار متفاوتي است كه تغيير وضعيت يكي از دو طرف يعني كارگر و كارفرما بر قرارداد و رابطه كار مي گذارد. روشن است كه هرگاه كارگر بميرد و يا ازكار افتاده شود( از كار افتادگي كلي ) قرارداد كار پايان مي پذيرد و رابطه دو طرف قطع مي شود. در مورد يهم كه به …
SID.ir | تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي.
پرتال جامع علوم انسانی – تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و …

تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. عزت الله عراقی. با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را …
تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي – Ghavanin.com …

تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي. دكتر عزت الله عراقي مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جديد كار،پرسشهاي گوناگوني مطرح مي شود و ياقابل طرح است كه برخي از آنها به مباني قانون كارو چگونگي تصويب آن مربوط مي شود و پاره اي به مقايسه قانون تازه و قانون پيشين نظر دارد. از جمله پرسش هاي دست اول مي توان موارد زير را …
تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی | صفحه ۷ – آفتاب

13 آگوست 2005 … با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار,پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. پس از انتقال كارگاه ( چه به صورت قهری و چه به صورت ارادی ) ضمن حفظ رابطه قراردادی ، كارگر و كارفرمای جدید …
معیارهای احراز رابطه کارگری و کارفرمایی – دانشگاه علوم قضایی

با حساسیت خاصی با آن برخورد نموده اند و از طرفی با توجه به اهمیت قضیه برای کارفرمایان و کارگران و آثار اقتصادی و اجتماعی مهمی که در بر دارد و از جمله آنها ایجاد … در زمینه احراز رابطه کارگری و کارفرمایی معیارهای متنوع و مختلفی از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای وحدت رویه مورد استفاده قرار گرفته است که میتواند موجب …
Images for تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمايی. مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد:ضرورت تغییر …
تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمايی

14 فوریه 2018 … تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. مقدمه. با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار، پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را …
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی | مقالات … – p9d.ir

8 دسامبر 2017 … تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی 26 ص. فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت. تعداد صفحات: 26. تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی. مقدمه. با لازم الاجراء شدن قانون جدید کار، پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است که برخی از آنها به مبانی قانون کارو چگونگی …
تغییر کارفرما و آثار آن در رابطه کارگری و کارفرمایی | خروس دانلود

4 مارس 2018 … همه چیز در مورد پایان نامه تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي ۲۶ ص در ادامه خدمتتان عرض می شود. فایل پایان نامه تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي ۲۶ ص جهت دانلود آماده شده است. مشخصات فایل دانلودی: عنوان دانلود: پایان نامه تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و كارفرمايي ۲۶ ص.
موضوع دانلود پایان نامه تغيير كارفرما و آثار آن در رابطه كارگري و …

7- آیا مراجع حل اختلاف می بایست به تسویه حسابهای ارائه شده از سوی کارفرما که در جلسات رسیدگی تسلیم می شود ترتیب اثر داده و آن را مورد توجه قرار دهند؟ … هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده 164 قانون کار، اگر کارگر یا کارآموز پس از قطع رابطه کار با کارفرما یا پس از تعطیل دایم کارگاه در حوزه اداره کار و امور اجتماعی محل دیگری …
بخش هفدهم | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

29 آوريل 2017 … به عنوان مثال در موضوع مانحن فیه، اگر کارگر در عمل اقدام به قطع رابطه کار موجود نماید و قرارداد کار دیگری را با کارفرمای ثالثی انعقاد نموده و برای او کار کند عمل انجام شده توسط کارگر را (که با قصد خاتمه دادن به … مسلماً غیبت، کم کاری و سهل انگاری در انجام وظایف با ترک کار یکی نیست، نه از نظر ماهیت و نه از نظر آثار.
رأی شمارههای ۱۳۴۷ ، ۱۳۴۸ ، ۱۳۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت … – روزنامه رسمی

روابط بین كارگر و كارفرما به معنایی كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد یكطرف ( كارگر ) به قرارداد نیروی كار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (كارفرما) در برابر …. با بررسی بیشتر در آثار پوتیه در می یابیم كه اجاره خدمات گاه برای مدت معین است مانند كارگران كشاورزی كه برای درو محصولات ویا چیدن میوه ها ویا كارگران دیگر در …
حق سپید – نقش قرارداد كار در تنظیم روابط بین كارگر و كارفرما

30 ژانويه 2016 … عناوین اخبار این صفحه نحوه شکایت از کارفرما قوانین ترک محل کار پرسش و پاسخ های مطرح شده در رابطه با خاتمه قرارداد کار مجموعه پرسش و پاسخ های مربوط به … اگر قصد شکایت از کارفرما خود را در اداره کار و امور اجتماعی دارید ، اگاهی از قوانین کار کمک شایانی به شما میکند تا با اخرین تغییرات قانون کار اشنا شوید ،.
جزئیات مربوط قانون ترک کار | ایران استخدام

18 ژانويه 2018 … تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی مقدمه با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. از جمله پرسش های دست اول می توان موارد زیر را برشمرد: …
fileina,انجام پروژه و پایان نامه رشته حقوق,تغییر كارفرما و آثار آن در …

3 روز پیش … اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان «ای استخدام» | آگهی های استخدامی. … خبرگزاری ایسنا: مشاور کانون شورای اسلامی کار خراسان رضوی میگوید: عدهای میخواهند قانون کار را تغییر دهند اما عنوان اصلاح را برای آن به کار میبرند، در حالی که با تغییر قانون کار شرایط برای کارگران در ایران سختتر خواهد شد. ادامه مطلب .
اخبار مرتبط با کارگران و کارفرمایان در سال 97 | «ای استخدام»

ليکن چنانچه در قرارداد کار اختيار تعيين و تغيير محل کار به کارفرما تفويض شده باشد شرط مزبور نافذ بوده و کارگر موظف به تبعيت از آن خواهد بود. …. پرسش : آيا موارد تعليق قرارداد کار منحصراً همان مواردي است که در قانون کار نامبرده شده است يا اينکه طرفين قرارداد نيز ميتوانند بنحو مورد توافق رابطه کار را بحالت تعليق درآورند ؟
مجموعه پرسش و پاسخ هاي مربوط به قانون كار جمهوري اسلامي ايران :: قانون …

با لازم الاجراء شدن قانون جدید كار،پرسشهای گوناگونی مطرح می شود و یاقابل طرح است كه برخی از آنها به مبانی قانون كارو چگونگی تصویب آن مربوط می شود و پاره ای به مقایسه قانون تازه و قانون پیشین نظر دارد. دانلود تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی. كار كارفرما كارگری كارگر دانلود مقاله حقوق با عنوان تغییر كارفرما و …
تغییر كارفرما و آثار آن در رابطه كارگری و كارفرمایی

10 ژانويه 2018 … هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در مؤسسهی دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطهی قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمیباشد و کارفرمای جدید، قائممقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.طبلایبابلا …
قانون کار ایران – ویکینبشته

تحقق این مهم و همچنین امکان ارتقاء سطح دانش، مهارت و بهینه سازی محیط کار، در مرحله نخست در گرو آشنایی از قوانین و مقررات مزبور خواهد بود. رابطۀ کارگری و کارفرمایی به اقتضای طبع خود و نیز به موجب قانون، آثار حقوقی متعدد و متنوعی را در بر دارد. حکم بخش عمده ای از آثار این رابطه را قانون کار تعیین کرده است، در جائی که کارگر را به …
آشنايي با حقوق كارفرمايان در قانون و مقررات تامين … – اتاق بازرگانی

مهارت های زندگی امروزه علی رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه های زندگی، بسیاری از افراد دررویارویی با مسایل زندگی فاقد تواناییهای لازم واساسی هستندوهمین …. سیر تحولات روابط کار اولین آثار مفهوم روابط کار که تعریف اجمالی آن مطالعه و شناخت مشکلات موجود در روابط بین کارکنان و کارفرمایان (مدیران) و ارائه و اجرای …
بررسی رابطه آموزش مهارت زندگی درکاهش اختلاف کارگر وکارفرما

قانون کار. فصل اول- تعاریف کلی و اصول. ماده 1- کلیه کارفرمایان، کارگران، موسسات تولیدی، صنعتی، خدماتی وکشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند. … ماده 8- شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید. ماده 9- برای صحت …
قانون کار – مرکز بازرسی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

22 دسامبر 2008 … روابط بين كارگر و كارفرما به معنايي كه امروز در حقوق كار مورد توجه است و در تعهد يكطرف ( كارگر ) به قرارداد نيروي كار خود در اختيار و تحت اداره ديگري ….. مثال بارز رابطه غير قراردادي كار موردي را ميتوان ذكر كرد كه قرارداد باطل باشد موضوع بطلان قرارداد كار و آثار و نتايج آن بسيار مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و براي …
عزت الله عراقي نقش قرارداد كار در تنظيم روابط بين كارگر و كارفرما

12 ساعت قبل … جامعه کارگری و کارفرمایی، تاوان بی تدبیری دولت ها را می دهند/ شاید تعویق چند ماهه حقوق کارگران، عمدی باشد/ دست اندازی دولت در سازمان تامین اجتماعی از کجا …. در ارتباط با شرکت هایی که به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا) واگذار شده، باید بگویم متاسفانه تغییرات پی در پی در شستا اتفاق افتاده است.
جامعه کارگری و کارفرمایی، تاوان بی تدبیری دولت ها را می دهند/ شاید …

مشاوره شغلی در دفتر کاریابی حامی شامل کمک، راهنمایی و مشاوره با متخصصین کاریابی و استخدام، ارائه اطلاعات در مورد جستجوی کار مناسب، کمک در تنظیم رزومه مناسب، آماده سازی و آموزش برای مصاحبه استخدامی، تنظیم قرار مصاحبه استخدامی با کارفرمایان، ارائه تصویر روشنی از وضعیت کارجو در بازار کار و تعدیل انتظارات و خواسته های …
حامی کار: استخدام|مشاغل حرفه ای|سایت کاریابی

12 ساعت قبل … وی گفت: مبنای افزایش دستمزد کارگران بر اساس ماده 41 قانون کار نرخ تورم و سبد معیشت است ولی شیوه محاسبه سبد خانوار در کارگروه دولت و کارفرمایان با … خرید کارگران و هم کمک به تولید اهمیت دارد، گفت: تلاش ما این است که دستمزد نه تنها روی زندگی مزدبگیران بلکه روی قدرت خرید و قیمت تمام شده تولید هم اثر …
اختلاف نظر کارگران و کارفرمایان زیاد بود/جلسه دستمزد بینتیجه ماند

رئیس مرکز تحقیقات، تعلیمات و حفاظت فنی و بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق آمار ۴۰ درصد بازنشستگیهای پیش از موعد جهان در رابطه با حوادث … شد با اشاره به حوادث ناشی از کار اظهار داشت: متاسفانه حوادث ناشی از کار بسیار بالا بوده و در این زمینه نیازمند تغییر رویکرد غرامتمحور به رویکرد پیشگیرانه هستیم.

شما ممکن است این را هم بپسندید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *