بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

اجاره یعنی چه ؟
م 466 قانون مدنی می گوید
«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند
دسته بندی حقوق
بازدید ها 375
فرمت فایل doc
حجم فایل 61 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 34

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

فروشنده فایل

کد کاربری 2

کاربر

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

اجاره یعنی چه ؟

م 466 قانون مدنی می گوید :
«اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند »
هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم :
«عقد عبارت است از اینکه یک یا جند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد »
«عین » جسم و بدنه و وجود خارجی هر چیز است . بنابراین زمین و بنایی که روی آن ساخته شده یا اتومبیلی که آنرا می بینیم ، کتابی که آن را لمس و وزنش را حس می کنیم و جلد و صفحاتش را مشاهده می کنیم «عین » است .
«منفعت » عبارت است از فایده و حاصل هر جیز ، پس از منفعت خانه ( زمین و بنای روی آن ) آن است که در آن شکونت و زندگی کنند . منفعت اتومبیل آن است که با آن به این سو و ان سو بروند و منفعت کتاب آن است که آن را بخوانند .
کللمات کلیدی:

حقوق مستاجر

حقوق موجر

قوانین اجاره

اجاره دوست چگونه باید باشد ؟

در اجاره اشیا مدت اجارهخ باید معین باشد و الا اجاره باطل است . منظور از باطل بودن این است که انگار اصلاً چنین عقدی وجود نداشته است . اگر چنین حالتی بیاید آنچه اجاره داده شد ، باید به مالکش بر گردد و البته که از آن استفاده کرده باید قیمت و بهای آن مقداری را که استفاده کرده به مالک بدهد . البته نه بر مبنای توافقی که در عقد کرده بودند ( یعنی اجاره بهای مورد توافق یا اجاره المثنی) بلکه بر مبنای نظر کارشناس که ممکن است بیشتر یا کمتر از مبلغ مورد توافق باشد (یعنی اجره المثل)، چیزی را می توان اجاره داد که :
اولاً – در اثر استفاده از بین نرود . به عبارت دیگر باید «عین مستاجر » چیزی مثل خانه یا اتومبیل و امثال آن باشد نه چیزی مثل یک وعده غذا یا دفتر سفیدی که در آن می نویسند.
ثانیاً – چیز معین و مشخص باشد . بنابراین موجر نمی تواند خانه ای را که ممکن است بر وی به ارث برسد با یکی از سه خانه خود را بدون تعیین ، به کسی اجاره دهد .
ثالثاً – چیز معین و مشخصی باشد که آن را در اختیار مستاجر بگذارد بنابراین موجر نمی تواند خانه اش را که در منطقه اشغال شده به وسیله دشمن است به کسی اجاره دهد .
مسائل مربوط به اجاره اشیاء در مواد 466 تا 506 قانون مدنی بیان شده است و در هر مورد در روابط طرفین ابهام و اشکالی وجود داشته باشد .
باید به این مواد مراجعه کرد . همچنین توجه داشته باشیم که درمواد قانون مدنی نیز کلیه قوانینی که در مورد اجاره بعد از تصویب قانون مدنی تدوین و تصویب شده است اسمی از «سرقفلی» نیست و این کلمه برای نخستین بار در قانون مصوب 1376 مطرح شده است .
آنچه در قوانین تصویب شده بعد از قانون مدنی مطرح شده «حق کسب و پیشه تجارت » است که آن هم در قانون مدنی مطرح نبوده است
فهرست مطالب
فصل اول:اجاره یعنی چه ؟ 2
اجاره دوست چگونه باید باشد ؟ 3
حدود شمول قانون 5

گفتار دوم : موارد غیر مشمول به اعتبار نوع رابط طرفین : 7

گفتار سوم : موارد غیر مشمول به اعتبار ضوابط شکلی قانون 8

این ضوابط عبارتنداز: 8
الف) لزوم کتبی بودن مستند رابطه استیجاری 8
ب) لزوم رعایت ضوابط شکلی قانون جدید 8

گفتار چهارم : موارد غیر مشمول به اعتبار نیاز به رسیدگی قضایی: 8

گفتار پنجم : قاعده سنخی: 10

گفتار اول : شرایط سند رسمی اجاره: 11

گفتار دوم : شرایط سند عادی اجاره : 11

ب – تنظیم اجاهر نامه در دو نسخه : 12
ج- امضای موجر و مستاجر : 12
د) گواهی دو نفر شاهد 13
و- تعیین تکلیف سرقفلی دو سند 14
گفتار سوم : ضمانت اجرای عدم شمول قانون : 14
آیا تصرف مستاجر پس از انقضاء مدت عدوانی می شود ؟ 14
3) فرض شمول قوانین سابق نسبت به موارد : 16

فصل سوم:آیین دادرسی 17

گفتار اول – روش تخلیه در صورت وجود سند رسمی 17
الف – در خواست صدور اجرائیه : 17
ج ) ابلاغ اجرائیه 18
د) تخلیه : 18

گفتار دوم : تخلیه در حالتی که سند اجاره عادی است . 19

الف) در خواست تخلیه : 19
ب) دستور تخلیه و مقدمات صدور آن : 20
گفتار سوم : استمهال و امهال 21
گفتار چهارم : توصیف عملیات اجرائی 22
گفتار پنجم : احکام روابط مالی فرعی طرفین : 23
گفتار ششم : دعاوی مربوط به روابط مالی طرفین 26
الف ) دعاوی و ادعاهای موجر علیه مستاجر 26
ب) دعاوی و ادعاهای مستاجر علیه موجر : 27

فصل چهارم:سر قفلی 28

تعریف سرقفلی : 28
گفتار دوم : مصادیق و وصر ( سرقفلی) 29
فصل پنجم: نتیجه گیری: 32

 

گروه بازاریابی تلگرام

لینک گروه بازاریابی تلگرام

گروه بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی و فروش

گروه تلگرام بازاریابی شبکه ای

گروه های بازاریابی در تلگرام

نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 – ۸۷۱۳۲ – ۰۲۱ …

11 سپتامبر 2017 … هدف قانون جدید روابط موجر و مستأجر یکسان کردن قانون حاکم بر اجاره و پرهیز از پراکندگی قواعد گو ناگونی است.
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 | سینا دانلود

5 فوریه 2018 … بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. اجاره یعنی چه ؟ م 466 قانون مدنی می گوید : «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند ». هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم : «عقد عبارت …
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 | ماه دانلود

24 ژانويه 2018 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 61 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 34. بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. اجاره یعنی چه ؟ م 466 قانون مدنی می گوید: « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود. اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر …
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 | پارسی …

5 فوریه 2018 … بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. اجاره یعنی چه؟ م 466 قانون مدنی می گوید: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود. اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند». هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم: «عقد عبارت است …
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 | شیر دانلود

4 فوریه 2018 … بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. اجاره یعنی چه ؟ م 466 قانون مدنی می گوید : «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند ». هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم : «عقد عبارت …
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 | دانلود مقاله

29 ژانويه 2018 … دسته: حقوق. فرمت فایل: doc. حجم فایل: 61 کیلوبایت. تعداد صفحات فایل: 34. بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. اجاره یعنی چه ؟ م 466 قانون مدنی می گوید: « اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود. اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر …
نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26 – وکیل

5 جولای 2013 … نقدی تحلیلی بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376/05/26. چكیده : قانون حاكم بر این روابط هدف قانون جدید روابط موجر و مستاجر یكسان كردن قانون حاكم بر اجاره و پرهیز از پراكندگی قواعد گوناگونی است كه براین رابطه حكومت دارد. در راستای همین هدف ، مادة یك قانون اعلام می كند : ” از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون ، اجارة …
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ در اﻣﺎﮐﻦ ﺗﺠﺎري ﻣﯿﺎن – سامانه مدیریت نشریات …

در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻠﯿﻞ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺴﺎﯾﻞ اﺑﻬﺎم اﻣﯿﺰ در رواﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ،اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ….. ﭘﯿﺸﻪ ﯾﺎ ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻫﻤﺎن ﻣﺤﻞ اﺧﺘﺼﺎص داﺷﺘﻪ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺗﻨﻈﯿﻢ … ﻗﺎﻧﻮن رواﺑﻂ ﻣﻮﺟﺮ و ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﺼﻮب. ﺳﺎل. 1376. ﻧﯿﺰ اﯾﻨﻄﻮر آﻣﺪه اﺳﺖ. “: ﻫﺮ ﮔﺎه ﻣﺎﻟﮏ، ﻣﻠﮏ ﺗﺠﺎري ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺟﺎره واﮔﺬار ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ. ﻣﺒﻠﻐﯽ را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ از ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺴﺘﺎﺟﺮ ﻣﯽ. ﺗﻮاﻧﺪ در.
فایل word بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

28 دسامبر 2017 … فایل word بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 دارای 32 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است. فایل ورد بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد. توجه : در …
تحلیل فقهی حقوقی سرقفلی در قانون موجر و مستأجر مصوب سال 1376

از این رو، شورای نگهبان حق مزبور را فاقد عنوان شرعی اعلام کرد. بااین حال، به واسطه رواج این حق در رابطه موجر و مستأجر اماکن تجاری در عرف بازار، در قانون موجر ومستأجر سال 1376 عنوان یادشده به حق سرقفلی تغییر یافت و مشروعیت آن مورد توجه قرار گرفت؛ هرچند ابعاد حقوقی این حق و شرایط آن و مدیریت حقوقی روابط موجر و دارنده حق مورد …
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 / 453553

نویسنده : کشاورز – بهمن محل نشر : تهران تاریخ نشر : ۱۳۸۰/۰۴/۱۷ رده دیویی : ۳۴۶. ۵۵۰۴۳۴ قطع : وزیری جلد : شومیز تعداد صفحه : ۲۲۲ نوع اثر : تالیف زبان کتاب : فارسی نوبت چاپ : ۱ تیراژ : ۳۰۰۰ شابک : ۹۶۴-۹۱۱۰۴-۰-۲ در این نوشتار مولف بر آن است آخرین تحولات مربوط به قانون روابط مالک و مستاجر را بررسی و تجزیه و تحلیل نماید .
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

9 ژانويه 2018 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم اینک شما با جستجوی ((بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب …
نقدي تحليلي بر قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 … – Ghavanin.ir

چكيده : هر چند قانون مصوب 26/5/1376 دربارة روابط موجر و مستأجر ناظر به اجاره هاي پيش از تصويب قانون نيست ، اجراي آم نسبت به آينده نيز به دليل برخورد و تعارض با اصول حقوقي … اين است كه در مادة 11 قلمرو حكومت قانون را محدود به اجاره هاي آينده كرده است ، در حاليكه اطلاق ماده يك اقتضا داشت كه آثار نهاد حقوقي اجاره تابع قانون جديد باشد .
مقایسه حق کسب وپیشه یاتجارت در قانون روابط موجر ومستاجر سال 56 …

8 مارس 2016 … در قانون روابط موجر ومستأجرسال 1356 حقی تحت عنوان سرقفلی برای مستأجرملک تجاری پیش بینی گردیده حقی که قانونگذار برای چنین مستأجری مفروض دانسته ودر صورت تخلیه ملک، مالک را مکلف به ….. 5- ———- بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، تهران، انتشارات کشاورز، چاپ سوم، 1381ه.
کارشناس رسمی دادگستری – حق کسب و پیشه و سرقفلی

[4] ماده 6 قانون موجر و مستاجر، سال 1376 [5] کتاب بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376بهمن کشاورز- ص 116-نشر کشاورز – چاپ چهارم 1384- تهران [6] در صورتیکه مستاجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه حق انتقال به غیر داشته باشد می تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی …
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 – مشاهده جزئیات

فصل اول روابط موجر و مستاجر ماده 1 از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکناعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی،خوابگاههای دانشجویی و ساختمانهای دولتی و نظایر آن که باقرارداد رسمی یا عادی منعقد میشود تابع مقررات قانون مدنی ومقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستاجرخواهد بود.
خرید و دانلود بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

20 ژانويه 2018 … کاربران گرامی درود بر شما.به سایت خودتان خوش آمدید اینک شما با جستجوی ((بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376- شده اید. توضیحات کامل و اطلاع از ریز مطالب این فایل با کلیک روی دکمه ی ادامه ی مطلب …
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376.
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 – ثانا

29 ژانويه 2018 … از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد. با سلام حضور مشتریان گرامی.شما به صفحه اختصاصی بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 وارد شده اید.برای مشاهده توضیحات کامل روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک کنید.
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 – سیدور

9 ژانويه 2018 … ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیماینک شما با جستجوی ((بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بررسی…
برترین فایل بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب …

18 ژانويه 2018 … شعار همیشگی ما مشتری مداری و کسب رضایت شما عزیزان می باشد با سلام،محصول دانلودی +{{بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376}}+آماده ارائه به جویندگان عزیز میباشد.با کلیک روی دکمه ادامه مطلب به صفحه توضیحات کامل بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 و بررسی …
دانلود فایل کامل بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب …

19 ژانويه 2018 … دانلود فایل کامل بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. از حضور شما عزیزان در سایت بسیار خوشحالیم و آرزو داریم محصولات ما رضایت شما را فراهم آورد نام محصول دانلودی: بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 درجه کیفی و رضایت از دانلود:عالی …
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

2 مارس 2018 … م 466 قانون مدنی می گوید «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند. دانلود بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. حقوق مستاجر حقوق موجر قوانین اجاره دانلود مقاله بررسی تحلیلی قانون جدید روابط …
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 | bag

10 فوریه 2018 … بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. فصل اول. اجاره یعنی چه ؟ [1]. م 466 قانون مدنی می گوید: اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود. اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند. هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم:.
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 | جدید 2018

8 فوریه 2018 … بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. اجاره یعنی چه؟ م 466 قانون مدنی می گوید: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود. اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند». هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم: «عقد عبارت است …
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 | تهران دانلود

1 فوریه 2018 … بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. اجاره یعنی چه ؟ م 466 قانون مدنی می گوید : «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود . اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند ». هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم : «عقد عبارت …
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 | مقاله …

6 فوریه 2018 … بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. اجاره یعنی چه؟ م 466 قانون مدنی می گوید: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود. اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند». هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم: «عقد عبارت است …
بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 | مقاله داغ

8 فوریه 2018 … بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376. اجاره یعنی چه؟ م 466 قانون مدنی می گوید: «اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجر می شود. اجاره دهنده را موجر واجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجر می گویند». هر چند تعریف تقریباً روشن است اما توضیح می دهیم: «عقد عبارت است …
نسیم دانلود | بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376

3 مارس 2018 … بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 on نسیم دانلود | ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیماینک شما با جستجوی ((بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376)) وارد صفحه فروش فایل دانلودی -بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376- شده اید.
گلبن طبیعت

7 مارس 2018 … -بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 -بررسی مبانی وقف و اوراق بهادار و شرایط و شخصیت حقوقی آن -پایان نامه کارشناسی حقوق با عنوان حقوق زن در ایران -مبانی نظری پیدا کردن بهترین مدل برای پیش بینی تقاضای دارو با دیتا ماینینگ -ارزیابی خرید دین پولی اسناد و اوراق بهادر در قوانین جدید …

شما ممکن است این را هم بپسندید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تبليغات X
دانلود آهنگ
دانلود آهنگ جدید